x
TR | EN

Lise
Sorgulayıcı
ve Fütürist
Özel Sezin Lisesinde önceliğimiz, her öğrencimizin kendi geleceğine yön verebilmesini sağlamaktır. Bir "yaşam merkezi" olan lisemizde, öğrencilerimiz bilgiye ulaşarak ve öğrendiklerini paylaşarak hem kolektif olarak zenginleşiyor hem de hayallerini gerçekleştirme imkânı buluyorlar. Akademik, sosyal, ulusal ve uluslararası alanlarda pek çok projeye ve etkinliğe aktif olarak katılıyor, kısacası yaparak ve yaşayarak öğreniyorlar.

Lisede sahip oldukları geniş faaliyet imkânları, öğrencilerimizi inisiyatif almaya, toplum odaklı düşünmeye ve davranmaya, hayal kurmaya ve hayalleri için çalışmaya teşvik ediyor. Öğrencilerimiz tercihlerinin netleşmeye başladığı bu dönemde, belli bir amaç doğrultusunda hareket ederken hata yapmayı yeniden denemek için bir fırsat olarak görmeyi öğreniyorlar.

Uluslararası projeler, saha çalışmaları ve konferans katılımları ile desteklediğimiz eğitim programımız, öğrencilerimizin en az iki yabancı dil öğrenmelerine olanak sağlıyor. Kültürlerarası iletişim ve etkileşime açık öğrencilerimiz, yaşamlarını tabularla sınırlandırmadan fütürist bir bakış açısıyla kendi geleceklerini tasarlıyorlar.

Lisemizde birey ve süreç odaklı eğitim felsefemiz kapsamında yol haritamızı oluştururken;

 1. Akademik programlarımız ve öğretim araçlarımızın öğrencinin kendi senaryosunu yazmasına imkân tanımasına,
 2. Takip, analiz ve destek çalışmalarıyla üniversiteye hazırlık için tüm ihtiyaçlarının karşılanmasına,
 3. Ulusal değerlendirme sistemleri değişse bile kendi potansiyelinin en üst noktasına ulaşmasına,
 4. Yaparak, deneyerek ve üreterek öğrendiklerine farklı bir boyut kazandırmasına, bilimsel çalışmalara merak duymasına, saha çalışmalarıyla kalıcı öğrenmenin oluşturulmasına,
 5. Atölye ve laboratuvar çalışmalarıyla özel ilgi alanlarının belirlenerek meslek seçiminde farkındalık edinmesine,
 6. Ulusal ve uluslararası projelerle çok yönlü gelişiminin desteklenmesine, sosyal yaşam ve iş yaşamının gerektirdiği evrensel yetkinlikleri kazanmasına,
 7. Akademik kazanımların yaşamında sosyal farkındalık ve toplumsal bilince dönüşmesine,
 8. Bireysel farklılıkların ve ihtiyaçların ders dışı zamanlarda da farklı öğrenme araçlarıyla desteklenmesine olanak sağlayacak bir okul yaşantısı yaratmayı hedefliyoruz.
  • Türk Dili ve Edebiyatı programımız Atatürk ilke ve inkılapları ışığında öğrencilerimizin Türkçeyi doğru ve etkili şekilde kullanarak okuma, anlama, yazma, konuşma becerilerini geliştirmelerini, Türk ve dünya edebiyatını yakından tanımalarını sağlamayı amaçlar.

   Uyguladığımız öğretim programlarının yanı sıra yerli ve yabancı seçkin eserlere ve türlere yer verdiğimiz derslerimizde öğrencilerimiz derin gözlem ve inceleme yapar, okuma zevki ve alışkanlığı kazanır, geçmiş, günümüz ve gelecek arasındaki bağın insan ve toplum üzerindeki etkilerini kavrar, dil becerisinin incelikleriyle edebi kültürlerini, birikim ve estetik anlayışlarını geliştirirler. Araştırma, gözlem, takım çalışması, saha incelemesi ve teknik programlardan yararlanarak hayat boyu uygulamalı öğrenme anlayışını geliştirmeyi hedefleriz.

   Ulusal programla birlikte IB Uluslararası Diploma Programı (IBDP) uygulamalarımızla   öğrencilerimizin yurt içi ve yurt dışı eğitim hedeflerine ulaşmaları desteklenir.

   Yaratıcı okuma, yazarlık ve eleştiri atölyeleri, şiir dinletileri, öykü yarışmaları ve yazar söyleşileri yurt içi ve yurt dışı saha çalışmaları ile zenginleştirdiğimiz programımız kapsamında öğrencilerimiz, güçlü bir estetik anlayışa ve kültürel birikime sahip donanımlı bireyler olarak yetişir.

  • İngilizce olarak yürüttüğümüz Matematik programımız, öğrencilerimizin matematiğe öz güvenle yaklaşmalarını, matematiksel kavramları ve sistemleri günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanmalarını amaçlar. Mustafa Kemal Atatürk’ün bilime verdiği önemin ışığında öğrencilerimiz analiz, sentez, modelleme ve problem çözme süreçlerinde bilimsel terminolojiyi kullanarak düşüncelerini mantıklı bir şekilde ispat etmeyi ve alternatif çözümlere ulaşmayı öğrenirler. Bu becerileri edinmenin yanı sıra matematiğin tarihsel gelişimi ve insan hayatındaki vazgeçilmez rolü hakkında bilgi sahibi olurlar.

   Program çerçevesinde ASMA (American Scholastic Mathematics Association), URFODU gibi ulusal ve uluslararası yarışmalar ve Pi sayısının günlük hayatımızdaki önemi, oryantiring, Resfebe gibi etkinliklerle öğrencilerimizin matematiğin her yönüne hâkim olmaları hedeflenir.

  • Fizik derslerimizle öğrencilerimiz doğanın temel yasalarını anlar, problem çözme becerilerini geliştirir ve çevremizi bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirmeyi öğrenir. Fizik öğreniminde teorik bilginin yanı sıra pratik deneyimin edinilmesi de ana hedeflerimiz yer alır. Okulumuzda bulunan fizik laboratuvarımız, öğrencilerimizin gerçek dünya uygulamalarıyla tanışma, deney yapma, gözlemleme, konuları derinlemesine anlama ve bilgiyi kalıcı olarak öğrenmelerine yardımcı olur. Ulusal programın yanı sıra IB Uluslararası Diploma Programı (IBDP) uygulamalarımızla bu dersi uluslararası standartlarda keşfederler.

   Öğrencilerimizin sadece derslerde değil, hayatları boyunca kullanabilecekleri bir bakış açısı kazanmalarını amaçlayan programımızın da aracılığıyla öğrencilerimiz, fiziğin temel kavramlarını anlayan, problem çözebilen ve çevrelerini fiziksel bir bakış açısıyla değerlendirebilen bireyler olarak yetişir.

  • Kimya derslerimizde öğrencilerimiz kimyanın temel prensiplerini öğrenirken aynı zamanda içinde yaşadıkları çevreyi, teknolojik gelişmeleri bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirme becerileri kazanır. Eğitim dili İngilizce olan Kimya derslerimizde 11. sınıftan itibaren IBDP programını seçen öğrenciler Chemistry Standard ya da High Level dersleri ile IB final sınavlarına hazırlanırken MEB fen sınıflarında YKS sınavlarına yönelik hazırlık çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülür.

   Kimya ile ilgili kavramlar hem derslerde teorik olarak hem de laboratuvar çalışmalarıyla uygulamalı olarak yürütülür. Bu sayede öğrenciler, bilimsel araştırma ve laboratuvar araçlarını kullanma becerileri kazanır. Bu deneyler arasında kimyanın sabun üretimi, şarap yapımı ve sifon kahve demleme gibi gündelik hayattaki uygulamalarına da yer verilir.

   Gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası akademik projeler ve düzenlenen yarışmalarla öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ortaya koyma fırsatı olur ve sunum yapma becerilerini geliştirirler. Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen etkinlikler arasında bilim şenliği, mol günü kutlaması, molarite yarışması, günlük hayatta kimya sunumu yer alır. Bunların yanı sıra yoğun bilim ve sanat etkinlikleri içeren “Paris MathChem Serüveni” gibi uluslararası akademik projelere de katılım sağlanır. Derslerin ve projelerin yanı sıra öğrencilerimiz kulüp çalışmalarıyla kimya bilimini tanıma ve kimyanın uygulama alanları ile daha detaylı bilgi ve beceriler kazanma olanağı bulur. 

  • Biyoloji derslerimizde hazırlık sınıfından 12. sınıfa kadar öğrencilerimizin merak duygularını uyandıran, sorgulamalarını sağlayan, onları araştırmaya yönlendiren, ezberden uzak bir öğretim modeli benimseriz. Derslerimizde öğrencilerimizin hayatı anlamlandırması, canlıları yakından tanıması, çevreyle kuvvetli bağlar kurması ve çevre sorunlarına çözüm üretmesini amaçlarız.

   Öğretim dili İngilizce olan Biyoloji derslerimizde teorik bilgi edinmenin ve terminolojiyi öğrenmenin yanı sıra öğrencilerimiz interaktif laboratuvar deneyimleriyle yaparak ve yaşayarak öğrenir. Hem ulusal müfredatın işlendiği hem de IB Uluslararası Diploma Programı kapsamında Çevre Sistemleri ve Toplumlar (ESS) dersinin verildiği programımızda yer alan saha çalışmaları, toprak araştırmaları ve çeşitli gözlemler için okulumuzun bahçesi büyük bir alan sağlar.

  • Sosyal Bilimler derslerimizde amaç, öğrencilerimizin yakından uzağa ilkesini benimseyerek içinde yaşadıkları topluma dair farkındalık kazanmaları, fikirlerini ve tespitlerini mantık ve yaşanmışlıklar çerçevesinde ifade edip savunmalarıdır. Geçmiş-bugün-gelecek ilişkisini bir bütün olarak kavrayan öğrencilerimiz, düşünsel mirasın değerini öğrenirken etik, demokrasi ve hoşgörü kavramlarını özümserler. İnsanlık tarihi boyunca etkili olmuş kültür ve dinleri tanıyıp anlamanın yanı sıra değişen yaşam biçimine uyum sağlama mekanizmaları geliştirirler.
    
   Sivil toplum kuruluşları, dernekler ve üniversitelerle gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri ve projeler, öğrencilerimizin öğrendiklerini hayata geçirmelerine olanak sağlar. 
  • İngilizce programımız öğrencilerimizi Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’ndaki İngilizce İleri Düzey Kullanıcı (C1-C2) seviyesine ulaştırmayı hedefler. Hazırlık sınıfında uyguladığımız yoğun İngilizce programı ile öğrencilerimizin tüm dil becerilerini geliştirmeleri ve lisemizdeki uluslararası müfredatı takip edebilecek düzeye gelmeleri amaçlanır. Her yıl MUN gibi uluslararası konferanslarda okulumuzu temsil eden öğrencilerimiz, okul içi münazara, yarışma ve etkinliklerle de dil becerilerini geliştirirler. SAT, TOEFL, IELTS gibi uluslararası sınavlara katılıp dil becerilerini belgeleyen öğrencilerimiz, birer dünya vatandaşı olmanın anahtarını edinir.

  • Modern Diller programı, öğrencilerimize seçtikleri Almanca, Fransızca veya İspanyolca dilinde dört temel dil becerisini eşit düzeyde geliştirme fırsatı tanır. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’nın öngördüğü dil referans seviyelerine göre seçilen ve öğretmenlerimiz tarafından zenginleştirilen öğretim materyallerimiz ile öğrencilerimizin Bağımsız Kullanıcı seviyesine ulaşmaları hedeflenir. Modern dilleri bir dersten ziyade bir macera ve keşif süreci olarak yaşayan öğrencilerimiz, bu dilleri öğrenirken aynı zamanda kültürlerin derinliklerine iner.

   Yürütülen uluslararası geziler ve interaktif projeler sayesinde öğrencilerimiz, öğrendikleri dilin kültürünü yakından tanırken dil becerilerini kendi yaş gruplarındaki diğer öğrenciler ile iletişime geçerek kullanma fırsatı bulurlar. "Modern Diller Yarışıyor" gibi gelenekselleşmiş etkinliklerde dil becerilerini sahne sanatları alanındaki becerileriyle sentezleyerek ortaya koyarlar. Kendi kurguladıkları bu gibi aktivitelerin yanı sıra öğrendikleri dillerde sergilenen tiyatro ve müzikal gibi etkinlere grup olarak katılarak okul dışında da öğrenim süreçlerini devam ettirirler.

   Öğrencilerimiz aynı zamanda isteğe bağlı olarak TELC, DELF, DELE sınavlarına katılıp dil becerilerini belgeleyen uluslararası dil sertifikalarını almaya hak kazanırlar.

    

  • Hazırlık sınıfı Bilgisayar Bilimi dersimizde, dijital vatandaşlık bilinci, bilgisayar sistemlerinin tanınması, dijital iletişim teknolojilerinin güvenli ve etik kullanımı, doğru bilgiye ulaşma, algoritma oluşturma, analitik düşünme becerileri, kodlama, 3 boyutlu tasarım-modelleme teknolojileri ve yapay zeka okuryazarlığı gibi konuları kapsayan  zengin bir eğitim programı sunuyoruz.

   Bilişim Teknolojileri alanında eğitim ve kariyer hedefi olan öğrencilerimize, Sezin Lisesi olarak, kendilerini geliştirebilecekleri ve üniversite eğitimlerine hazır hale gelebilecekleri birçok fırsat sunmaktayız. Uzun yıllardır kesintisiz faaliyet gösteren FRC (First Robotics Competition), VRC (VEX Robotics Competition) ve FLL (First Lego League) Lego Robotik Takımları, öğrencilerimizin bilişim teknolojileri alanında kendilerini geliştirebilecekleri önemli platformlardır. Bu takımlarda öğrencilerimiz, kendi kaynaklarını yaratmayı, bir mühendis gibi düşünmeyi, çalışmayı ve çözümler üretmeyi deneyimler. Ayrıca, takım içinde inisiyatif almayı, önemli roller üstlenmeyi, bir takımın parçası olmayı ve hatta liderlik etmeyi öğrenirler.

   Takım çalışmalarının yanı sıra, kulüpler, yarışmalar ve gezi etkinlikleri ile öğrencilerimizi bilişim teknolojileri alanında lise yaşamları boyunca desteklemeye devam ediyoruz.

  • Lisemizde Müzik dersi öğrencilerimize seçmeli olarak sunulur. Dersi seçen öğrencilerimiz sene başında öğretmenleri tarafından değerlendirilerek, yatkınlık ve yetkinliklerine göre piyano, gitar, keman, koro, perküsyon veya yan flüt enstrüman branşlarından birine seçilirler. Her öğrenci dersi kendi enstrüman grubu ve öğretmeniyle birlikte ayrı bir derslikte yürütür. Müzik teorisini de içeren programımızla öğrencilerimiz enstrüman çalma becerisinin yanı sıra kendini ifade etme yeteneği, hayal gücü ve yaratıcılığını da geliştirir.

   Enstrüman çalışmalarında belli bir seviyeye gelmiş öğrencilerimiz isteklerine göre Sezin Filarmoni Orkestrası ve Popüler Müzik Orkestrası seçmelerine katılır. Çalışmalarını okulumuzun geleneksel etkinlikleri olan "İçinde Sevgi Saklı Yeni Yıl” ve “Yaza Merhaba” konserlerinde, resitallerde ve yetenek gösterilerinde solo veya grup olarak sahnelerler.

  • Görsel Sanatlar derslerimiz öğrencilerimizin yaratıcı güçlerini keşfetmelerine, farklı sanat akımları, disiplinler ve teknikler arasında bağ kurarak kendi özgün ifade stillerini geliştirmelerine olanak tanır. Yeni bakış açıları ortaya koydukları çalışmalarında desen, leke, doku, kompozisyon gibi çeşitli teknikleri kullanırlar.

    Ahşaptan atık malzemelere, mozaik hamurundan duvar boyalarına, yontuya, özgün baskıya kadar geniş bir malzeme yelpazesini deneyimlerler. Bu zenginlik, kendi özgün ifade stillerini geliştirmelerine olanak sağlar. Öğrencilerimiz, derslerimizde kullandıkları malzemelerin çeşitliliği ile sadece görsel sanatlar alanında değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik ve çevre bilinci konusunda da farkındalık geliştirirler. Atık malzemeleri sanata dönüştürme projeleri ile hem yaratıcılıklarını hem de çevreye duyarlılıklarını pekiştirerek özgün eserler üretirler.

   Yürüttüğümüz Cumhuriyet Dönemi Türk Ressamları ve Rönesans’ı Anlamak projeleri ile Türk resim sanatına, Rönesans dönemine odaklanarak dünya sanat tarihini keşfetmeye devam ederler. Bu, öğrencilerimizin sanatın evrimini anlamalarına ve geçmişten geleceğe köprü kurmalarına yardımcı olur. İstanbul ve çevre illerdeki tarihi eserleri inceleyerek araştırma yapan öğrencilerimiz, kültür sanat etkinliklerini yakından takip ederler. Okulumuzun düzenlediği "Sanatçı Buluşmaları"nda, çağdaş sanatçılarla tanışma fırsatı bulan öğrencilerimiz, gerçek sanatçıların deneyimlerinden ilham alarak kendi sanatsal yolculuklarını şekillendirirler.

    Sene içerisinde belirli gün ve haftalarda K12 öğrencilerinin tuval çalışmaları, Cumhuriyet dönemi ressamlarının eser yorumlama çalışmaları, temel tasarım çalışmaları, kalıcı ve süreli seramik sergileri, özgün baskı çalışmaları, Rönesans sanatçılarının eser yorumlama çalışmaları sergisi, zıtlık temalı görsel çalışmalar, bienal çalışmaları ve kişisel sergiler düzenlenmektedir.

   Öğrencilerimizin yaratıcılıklarını dışa vurabilecekleri bir ortam sunmayı ve onları farklı bakış açılarıyla donatarak sanatsal farkındalıklarını arttırmayı hedefleriz. Bu süreçte öğrencilerimiz çağdaş sanatın dinamiklerini ve sanatın toplumsal etkilerini kavrar.

  • Beden Eğitimi ve Spor dersinde hedefimiz, öğrencilerimizin sporun hayat boyu sürecek bir yaşam disiplini oluşturduğunu kavramaları, özgüvenlerini ve öz saygılarını geliştirirken hareket, liderlik, iş birliği, sorumluluk alma, hızlı ve doğru karar verebilme becerilerini güçlendirmeleridir. Çeşitli sportif etkinliklere katılarak spor kültürü edinen öğrencilerimiz, sağlığı güçlendirici bilgi ve becerileri günlük yaşamlarında ve kişisel gelişimlerinde kullanmayı benimserler. 

   Ders kapsamında ayrıca Türkiye ve dünyada sporun tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, engellilerin ve özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin bedensel, sosyal ve ruhsal gelişiminde sportif etkinliklerin önemi ve rolünü kavrarlar. Öğrencilerimiz kendi ihtiyaçları doğrultusunda açılan voleybol, basketbol, masa tenisi, futbol, yoga ve yüzme gibi zihinsel ve fiziksel gelişimlerini destekleyecek spor kulüplerine katılırlar. Burada kendilerini geliştiren öğrencilerimiz okul takımlarına yönlendirilir.

   Okulumuzda lise seviyesinde Gençler kategorisinde basketbol, 3x3 basketbol, voleybol, futsal, masa tenisi ve yüzme takımlarımız vardır. Bu takımlarımızın dışında bireysel sporlara yönelen öğrencilerimize lisans desteği verilerek okullar arası müsabakalara katılmaları sağlanmaktadır.

  • Lise Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, öğrencilerimizin akademik ve sosyo-duygusal gelişimleri ile kariyer hedefi belirleme süreçlerini takip ederek öğrencilerin işlevsel ve gerçekçi kararlar alıp sürdürebilmelerine rehberlik eder. 

   Önleyici rehberlik anlayışıyla öğrenciler ve veliler için bireysel görüşmeler gerçekleştirilir, öğrencilerimizin yaşam dönemi ihtiyaçlarına yönelik öğrenci seminerleri, sınıf içi rehberlik etkinlikleri ve ebeveyn atölyeleri düzenlenir ve  düzenlenen üniversite gezileri ile kampüs yaşamını deneyimlemeleri, kariyer günleri ve meslek buluşmaları ile ise mesleklere yönelik farkındalıklarının artması sağlanır. 

   Rehberlik birimi ve lise okul yönetimi iş birliğinde, her öğrenci ve ebeveyn ile düzenli olarak bireysel görüşmeler planlanır; öğrencinin akademik motivasyonu, ders çalışma düzeni takip edilir ve bireyselleştirilmiş ders çalışma programı hazırlanır.


Akademik Çalışmalarımızdan Bazıları

Sezinde akademik projeler bilginin ve zihinsel süreçlerin uygulamalarla hayata aktarıldığı, araştırmanın, sorgulamanın ve merakın teşvik edildiği, öğrenmenin öğrencilere heyecan verici bir deneyim olarak sunulduğu çok yönlü bir alandır. Projelerimiz öğrencilerimizin ders içeriklerini kavramalarında, öğrendiklerini deneyimleyerek kendilerini keşfetmelerinde temel rol oynar.

Lisemizde uygulamalı geziler, okul içi ve dışı sunum, sergi ve gösteriler, sivil toplum kuruluşları ile yapılan iş birlikleri, ulusal ve uluslararası konferanslar, okul ortaklıkları, Avrupa Birliği değişim programları ve saha çalışmaları; büyük ve küçük çaplı paylaşımları ve etkileşimleri güçlendirecek şekilde tasarlanır.

Lisemizdeki akademik projeler ile öğrencilerimizin;

 1. Özgün düşünme yetkinliği kazanmaları,
 2. Merak duyarken sorgulama becerilerini geliştirmeleri,
 3. Problemleri tespit ederek esnek ve dinamik çözümler üretmeleri,
 4. Araştırma becerisi ve malzeme bilgisine sahip olmaları,
 5. Farklı alan ve disiplinleri bir araya getirebilmeleri,
 6. Bireysel becerileriyle takım çalışmalarına uyum gösterebilmeleri,
 7. Süreç planlaması yaparak çalışmalarını farklı niteliklerde ürünlere dönüştürebilmeleri,
 8. Çalışmalarını arşivleyerek sürdürülebilir bir öğrenme alışkanlığı kazanmaları hedeflenir.

Öğrencilerimizin bu seviyede gerçekleştirdikleri akademik projeler iki başlık altında sürdürülür:

  • Lisemizde öğrencilerimiz bulundukları düzeyin akademik beklentilerine göre planlanmış projelerde aktif rol ve sorumluluk alma fırsatı bulurlar.

   1. 9. sınıflarda "Anadolu Medeniyetlerinin İzinde Projesi" kapsamında Çorum-Ankara gezisi ve Hattuşa, Anıtkabir, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Etnografya Müzesi saha çalışmaları,
   2. 10. sınıflarda "UNESCO Dünya Mirası Kenti: Safranbolu-Amasra Projesi" saha çalışması,
   3. 11. sınıflarda Anıtkabir ziyareti, "ODTÜ Teknokent Projesi" ve Ankara saha çalışmaları,
   4. Tüm sınıf düzeylerinde yürütülen "21. Yüzyılda Göçler ve Mültecilik Toplumsal Uyum Projesi",
   5. 10. sınıflarda "Göbeklitepe-Şanlıurfa ve Göbeklitepe Belgeseli Oluşturma Projesi",
   6. 10. sınıflarda "Ballıkayalar Milli Parkı Projesi" saha çalışması,
   7. 11. sınıflarda "Acarlar Longozu-Sakin Şehir Taraklı-Göynük Projesi" saha çalışması ulusal çalışmalarımızdan örneklerdir. 

   Bu çalışmaların yanı sıra ders müfredatıyla entegre olarak yürütülen farklı düzeylerdeki çok yönlü projeler öğrencilerimizin akademik kazanımlarına destek olur.
    
  • Lisemizde öğrencilerimizin dünya görüşlerini zenginleştiren, geleceğe dair karar verme süreçlerine önemli katkı sağlayan çok sayıda uluslararası çalışma yürütülür. Okul ortaklıkları, saha çalışmaları, çok uluslu konferanslar, çevre projeleri, öğrenci değişimleri ve yarışmalarla geniş bir yelpazede uluslararası akademik projeler gerçekleştirilir.

   1. Uluslararası okul ortaklıklarımız:
    1. Geschwister-Scholl-Gymnasium Okul Ortaklığı / Freiburg-Almanya
    2. Institut Jaume Vicens Vives / Girona-İspanya
    3. St. Paul's School Okul Ortaklığı / Barselona-İspanya
    4. Lycée de Fénelon Sainte-Marie Okul Ortaklığı / Paris-Fransa
    5. The School at Columbia University / New York-ABD
    6. I.E.S. Val Miñor Okul Ortaklığı / Nigrán-İspanya
   2. "Teknolojinin İzinde Sezin Projesi", Stuttgart ve Mercedes-Benz Müzesi saha çalışmaları
   3. "Gaudí ve Dalí'nin Yolu Projesi", Barselona ve Girona saha çalışmaları
   4. "4 Ülke Sınırsız Kültür Projesi", Freiburg-Strasbourg-Colmar-Basel saha çalışmaları
   5. Huawei iş birliğiyle "İnovasyon ve Tasarım Projesi" / Shenzhen-Pekin-Hong Kong-Çin saha çalışmaları
   1. Uluslararası MUN (Model United Nations) Konferansları
    1. Doha Georgetown MUN
    2. Budapeşte BIMUN
    3. Haarlem HMUN
    4. Kopenhag BIGMUN
    5. Milano MilanMUN
    6. St. Petersburg Nevsky MUN
    7. Lizbon IMUN
    8. Dublin SAIMUN
    9. Londra RCIMUN
    10. St. Petersburg SPIMUN
   1. AFS Öğrenci Değişim Programı katılımlarımız
    1. Münih-Almanya
    2. Madrid-İspanya
    3. Paris-Fransa
    4. Bologna-İtalya
    5. Venedik-İtalya
    6. Sicilya-İtalya
   1. "Bienvenido A Mi Mundo / Bienvenue Dans Mon Monde / Dünyama Hoş Geldin - IES Tegueste Projesi"
   2. Avrupa Gençlik Parlamentosu (European Youth Parliament - EYP) Konferansları
    1. Lahey EYP
    2. Lizbon EYP
    3. Madrid EYP
    4. Münih EYP
    5. Tiran EYP
    6. Saraybosna EYP
   1. ASMA (American Scholastic Mathematics Association) Matematik Yarışması
   2. Math League Matematik Yarışması
   3. Invention Challenge
   4. Young Masters Programme (YMP)
   5. Caretakers of Environment International (CEI) Conference
    

Lisede gerçekleştirdiğimiz Yaşam Becerileri Atölyeleri (YBA), kulüp ve takım çalışmalarında öğrencilerimiz, hayat boyu yararlanacakları becerileri edinirken kendilerini daha derinden keşfetme imkânı bulurlar. Öğrencilerimiz bu atölye, kulüp ve takımlarda:

 1. Her dönem farklı bir ilgi ve beceri alanını deneyimlerler.
 2. Yetkinliklerini değişen ihtiyaçlarına göre zenginleştirirler.
 3. Yenilikçi ve disiplinlerötesi bir yaklaşımla kendilerini özgürce ifade ederler.
 4. Organizasyon ve stratejik iletişim becerilerini birlikte kullanırlar.
 5. Bilimsel ve sosyal bir düşünce yapısıyla tasarım odaklı çözüm üretme becerisi kazanırlar.
 6. Mesleki becerilerin bir statü sembolü değil, yaşam kalitesini zenginleştiren bir kariyer senaryosu olduğunun bilincine ulaşırlar.
 7. Evrensel sorunları uluslararası platformlarda tartışma şansı yakalarlar.
 8. Sosyal sorumluluğu yaşam felsefesi olarak benimserler.
 9. Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için gerekli koşulların farkına vararak, hem kendileri hem de çevreleri için bu koşulları geliştirme fırsatı bulurlar.
 10. Sanattan ve kişisel farklılıklardan beslenerek yaşamlarını zenginleştirirken toplumsal gelişime katkıda bulunurlar. 

Bu seviyede Yaşam Becerileri Atölyeleri, kulüp ve takım çalışmaları beş temel başlık altında toplanır:

   1. Çeviri Atölyesi
   2. Python ile Kodlama Atölyesi
   3. 3D Modelleme ve Baskı Atölyesi
   4. Dijital İçerik Üretiyorum Atölyesi
   5. Arduino ile Programlama Atölyesi
   6. SEZMECH FRC Robotik Takımı
   7. SEZMECH FLL Lego Robotik Takımı
   8. SEZMECH VEX Robotik Takımı
   1. Diksiyon ve Etkili Konuşma Atölyesi
   2. Ellerimle Anlatıyorum Kulübü
   3. Fütürizm Kulübü
   4. Masallar ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kulübü
   5. MUN Club
   6. Sosyal Sorumluluk Kulübü
   1. Ukulele Atölyesi
   2. Punch Atölyesi Atölyesi
   3. Sezinde Tarihe Yolculuk Atölyesi
   4. Derin Tarih Atölyesi
   5. Kilden Figür Yapımı Atölyesi
   6. Podcast Atölyesi
   7. Makale Yazma Atölyesi
   8. Çizgi Roman Atölyesi
   9. Resim Atölyesi Atölyesi
   10. Taş Boyama Atölyesi
   11. Dijital Art Atölyesi
   12. Bateri Kulübü
   13. Dans Kulübü
   14. Drama Kulübü
   15. Fotoğrafçılık Kulübü
   16. Garageband İle Kendi Müziğini Yap Kulübü
   17. Gezi Rehberi Kulübü
   18. İstanbul'un Yüzleri Kulübü
   19. Kısa Film Kulübü
   20. Moda Kulübü
   21. Oyundan Sahneye Kulübü
   22. Tiyatro Kulübü
   23. Yaratıcı Sanat Kulübü
   24. Wordl Culture Kulübü
   1. Satranç Atölyesi
   2. Yoga Atölyesi
   3. Basketbol Kulübü
   4. Futbol Kulübü
   5. Masa Tenisi Kulübü
   6. Tırmanış Kulübü
   7. Voleybol Kulübü
   1. Behind the movies
   2. Financial Literacy
   3. Düşünme Becerileri ve Akıl Oyunları
   4. GarageBand ile Müzik Prodüksiyonu
   5. Ahşap İşleri ve Marangozluk Atölyesi
   6. Akıl Oyunları Kulübü
   7. Mizah Kulübü
   8. Sezin Radyo Kulübü
   9. Stage English Club
   10. Theory of Knowledge
   11. Psikoloji ve Fikirler Kulübü
   12. Tarihe Yön Veren Kişilikler
   13. Temel Düzey Tamirat Atölyesi
   14. Yemek ve Pasta Kulübü
   15. Yer Şekillerinin 3 Boyutlu Tasarımı ve Harita Okuma
   16. World History

"Geleceğe nasıl katkıda bulunabilirim?" sorusu üzerine sıklıkla kafa yoran Sezin öğrencileri, okulumuzda bu soruya çeşitli cevaplar bulmak ve başkalarının hayatına dokunmak için pek çok fırsat yakalarlar.

Sosyal sorumluluğun maddi bağıştan öte olduğunu bilen öğrencilerimiz, yerel ve küresel sorunların çözümlerine kendi tasarladıkları yöntemlerle katkı sağlarlar. Ürettikleri projeler ile pek çok konuda farkındalık yaratırken ve kazanırken bakış açılarını dönüştüren deneyimler yaşarlar.

Hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projeleri öğrencilerimizin;

 1. Kendi toplumuyla iç içe yaşayan, toplumsal sorunların ve değişimlerin bilincinde olan,
 2. İhtiyaç sahiplerine bağış yapmanın ötesinde ürettikleriyle destekte bulunan,
 3. Ötekileştirmek yerine etkileşime giren, farklılıklardan korkmayan,
 4. Başkalarına destek verirken kendi fırsatlarının ve eksikliklerinin farkına varan,
 5. Organizasyon ve liderlik becerilerine sahip bireyler olmalarında önemli rol oynar.
Lise öğrencilerimiz beş temel alanda sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirirler:
  • Öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası 11 farklı sivil toplum kuruluşuyla ortak organizasyonlar ve iş birlikleri gerçekleştirirler.  Bu çalışmalarda:

   1. Sivil toplum kuruluşlarının önemi ile ilgili bilinç oluşturmak amacıyla ortak eğitim ve sunumlar düzenlerler.
   2. Sivil toplum kuruluşlarının organizasyonlarında bizzat rol alır veya etkinliklerine katılım gösterirler.
   3. Farklı kurum içi organizasyonlarla sivil toplum kuruluşlarına destek olurlar.
   4. İhtiyaç gruplarına destek amaçlı ürünler hazırlar, tiyatro gösterileri vb. eğitsel faaliyetler organize ederler.
  • Öğrencilerimiz hem kendi bölgelerindeki hem de Samsun, Kars, Balıkesir ve Kütahya illerindeki kardeş okullarımızda toplumsal hizmet çalışmaları yürütürler. Bu çalışmalarda:

   1. Farklı yaş gruplarıyla yabancı dil, dans, resim gibi alanlarda eğitsel faaliyetler düzenlerler.
   2. Okulumuzda gerçekleştirilen sanat gösterilerini ve beceri atölyelerini kardeş okullarımızda da uygulama ve paylaşma fırsatı bulurlar.
   3. İhtiyaç ve problem tespiti yaparak destek grupları organize ederler.
   4. Köy-kent yaşamındaki farklılıkları deneyimleyerek toplumsal bilinç geliştirir ve kültürel açıdan zenginleşirler.
   5. Eğitim ve öğretim koşullarının gelişimine bizzat yerinde destek verirler. Ortaklık yaptığımız okulların atölye ve kütüphanelerini bu organizasyonlar vasıtasıyla yenilerler.
  • Öğrencilerimiz engelliler, yaşlılar, evsizler, göçmenler ve mülteciler olmak üzere dezavantajlı gruplarla ilgili kalıplaşmış duygu ve yargıların kırılması, kapsayıcı bir bakış açısının inşası ve yayılması amacıyla etkili çalışmalar yürütürler. Bu çalışmalarda:

   1. Farklı engelli gruplarıyla atölyeler, sanat ve spor etkinlikleri gerçekleştirirler.
   2. Evsiz bireylere destek veren kurumlar için iş güçleriyle ve düzenledikleri kampanyalarla gönüllü olurlar. 
   3. Düzenli olarak yaptıkları huzurevi ziyaretlerinde yaşlılar için etkinlikler düzenlerler.
   4. Uluslararası ölçekte sosyo-ekonomik sorunlar için kampanyalar organize ederler.
   5. Mültecilerin yaşadıkları sorunlar üzerine farkındalık yaratmak amacıyla panel vb. eğitim faaliyetleri gerçekleştirirler.
  • Öğrencilerimiz toplumsal eşitlik ve cinsiyet ayrımcılığı konusunda bilinç oluşturmak amacıyla okul içinde ve dışında uluslararası kriterlere uygun sunumlar ve faaliyetler gerçekleştirirler. Her yıl seçtikleri kulüpler ile katıldıkları ulusal ve uluslararası konferanslarda toplumsal eşitliğe dair sorunları tartışma fırsatı bulurlar.
  • Öğrencilerimiz için çevre bilincine sahip olmak, tüm canlıların yaşamlarına değer vermek ve geleceklerine bu bağlamda sahip çıkmak önemli bir yaşam felsefesidir. Bu alanda öğrencilerimiz:

   1. 5 ulusal ve 3 uluslararası sivil toplum kuruluşuyla ortak çalışmalar yürütürler.
   2. Geri ve ileri dönüşüm projeleriyle üretim kültürünün gelişimine katkıda bulunurlar.
   3. Hayvanların yiyecek ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere kampanyalar ve organizasyonlar düzenlerler. 
   4. Her dönem nesli tükenen canlılar konusunda farkındalık yaratmak amacıyla sunumlar ve paneller gerçekleştirirler.
    

Bahadır Özkan
Okul Müdürü
Gamze Turgut
Akademik Müdür Yardımcısı

Meral Yalçın
Müdür Yardımcısı
Vahdet Doğan
IB Koordinatörü & Müdür Yardımcısı
Didem Özcumalı
Müdür Yardımcısı

İdari Destek Birimleri
Hilal Bilgi
Veli İletişim Yöneticisi
hilalbilgi@sezin.k12.tr
Dahili No: 213
Aydan Emanet Serttaş
Öğrenci İşleri- Veli İletişim Sorumlusu
aydanserttas@sezin.k12.tr
Dahili No: 178


 1. Bilimsel veriye nasıl ulaşacağını ve onu nasıl değerlendireceğini bilir.

 2. Toplumsal değerlerini yok saymayan bir dünya vatandaşıdır. 

 3. Kültürlerarası iletişimde kendini iki yabancı dilde rahatlıkla ifade eder.

 4. Başarı için bazen risk almak gerektiğinin farkındadır.

 5. Teknolojinin hayatını kontrol etmesine izin vermez.

 6. Gelecek üzerine kafa yoran bir fütüristtir.

 7. Teslimiyetçi değildir, inandığını savunmaktan çekinmez.

 8. Adil olmanın öneminin bilincindedir.

 9. Ruhunu sanatla besler ve estetik bakış açısı geliştirir.

Hazırlık sınıfında başlayan ve üniversite tercih dönemine kadar devam eden kariyer planlama çalışmaları ile, öğrencilerin sahip oldukları özelliklere uygun donanım geliştirmeleri ve sağlıklı seçimler yapmaları hedeflenir. "Yetenekler ve eğilimler değişebilir ve gelişebilir" anlayışından hareketle öğrenciler süreç boyunca izlenir ve desteklenir.

Öğrencileri üniversite eğitimi, iş hayatının beklentileri, edinilmesi gereken beceriler vb. konularda bilgilendirmek amacıyla okulumuzda düzenli olarak meslek buluşmaları gerçekleştirilir. Belirlenen alanda çalışan bir akademisyen, iş insanı, velimiz veya eğitim gören bir öğrenci okulumuzu ziyaret ederek deneyimlerini öğrencilerimizle paylaşır.

9., 10. ve 11. sınıf öğrencilerimiz, Yaz Stajı Programı kapsamında çeşitli şirketlerde staj yaparak ilgi duydukları meslekleri yakından tanıma imkanı elde ederler.


IB Diploma Programı (DP) uluslararası bir eğitim programıdır. Aynı içerik, bu eğitim programını uygulayan tüm dünya okullarında öğrencilere benzer yöntemlerle aktarılır. Bu program, kültürler arası anlayış içerisinde daha iyi ve daha huzurlu bir dünya oluşturulmasını hedefleyen, araştıran, sorgulayan, bilgili ve duyarlı genç bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Okulumuzda bu eğitim programı 11. ve 12. sınıf seviyesinde bu eğitimi almayı tercih eden öğrencilerimize uygulanır. 
  • IB’yi diğer uluslararası eğitim programlarından ayıran en önemli özellik IB’nin bir diploma programı olmasıdır. Öğrencinin bu diplomayı elde edebilmesi için sadece derslerde başarılı olması yeterli değildir. Aynı zamanda bir grup sosyal etkinliği gerçekleştirmesi (CAS) ve ilgi duyduğu bir alanda yaşanan bir soruna çözüm üretmeye çalıştığı bir araştırma projesi olan bitirme tezini  (Extended Essay) tamamlaması gerekmektedir. Ayrıca IB’nin tüm ders gruplarında yeri olan Bilgi Kuramı (Theory of Knowledge) dersininde gerekliliklerini de yerine getirmesi gerekir. Bu ders kapsamında öğrenciler bilgiye ulaşmayı, bilginin doğruluğunu sorgulamayı, elde ettiği bilginin sentezini ve analizini doğru yapmayı ve doğru bir şekilde kullanmayı öğrendiği öğrenirler.  Tüm bu çalışmalar öğrencinin her yönüyle gelişmesini sağlar. 

   IB eğitim hedefi doğrultusunda öğrencilerin sınırlarını zorlayacak, onların becerilerini geliştirecek farklı eğitim ve öğretim yöntemlerinin öğretmenler tarafından kullanılmasını sağlar. Bu noktada da öğretmenlerin kendilerini yenilemelerini ve geliştirmelerini sağlayacak fırsatlar sunar. Eğitimciler IB tarafından düzenlenen uluslararası eğitim programlarına düzenli olarak katılırlar. Bu eğitimlerde farklı ülkelerinden katılan diğer eğitimcilerle birlikte deneyimlerini birbirlerine aktarabilme imkanı bulurlar. 

   Okulumuzda bu eğitim programı 11. ve 12. sınıf seviyesinde bu eğitimi almayı tercih eden öğrencilerimize uygulanır. Öğrencilerimiz 6 ders grubundan üniversitede okumayı planladıkları bölümleri göz önünde bulundurarak ders seçimleri yapar. İki yıl süren eğitim sürecinde farklı formatlarda ürünler ortaya koyarlar. Bu çerçevede makaleler, sunumlar, laboratuvar deneyleri, sergiler ve saha çalışmaları gerçekleştirirler. Ortaya koydukları bu ürünler öğretmenlerimiz tarafından değerlendirilir. Eğitimin sonunda 12. sınıfın mayıs ayında aldıkları 6 dersten sınavlara girerler. Bu sınavlar yurtdışındaki eğitmenler tarafından değerlendirilir. İstenen nitelikte ürünler ortaya koyan ve sınavlarda başarılı olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. 

   IB diploması yurt dışı üniversite başvurusu yapacak öğrenciler için büyük avantajlar sağlar. Yurt dışı üniversiteler bu tür uluslararası programları başarıyla tamamlayan öğrencilere öncelikli kabuller sunar. Öğrenciler diploma notlarına göre burs alabilir, IB eğitimi sırasında aldıkları derslere göre de üniversitedeki bir grup dersten muaf olabilirler.
Sezinde üniversiteye hazırlık; öğrenci tanıma çalışmalarıyla başlayan, yönlendirme faaliyetleri, akademik çalışmalar ve tercih danışmanlığı ile devam eden, üniversite sürecinde ve sonrasında ise yaşam danışmanlığı formuna evrilen bir süreçtir.

İlk etapta öğrenciler okuduğunu anlama, çıkarımda bulunma, analiz ve sentez yapma gibi temel becerileri edinmelerini sağlayacak akademik süreçlere girerler. Ulusal ve uluslararası tüm sınavlarda gerekli olan bu becerileri edinen öğrenciler, sınav sistemi ne olursa olsun başarıya ulaşabilirler. Bu süreç devam ederken yürütülen öğrenci tanıma çalışmaları ile öğrencinin hedefleri tespit edilir. 

Öğrencimizin çalışma programı eğitim almak istediği ülke ve tercih ettiği bölüm başta olmak üzere çeşitli faktörler dikkate alınarak planlanır. Ortak dersler dışında tüm lise yaşamı boyunca katılacağı kulüpler, ulusal ve uluslararası projeler, sosyal sorumluluk çalışmaları ve ders takviyelerinin planlamaları bu tercihler doğrultusunda yapılır. 

Temel tercihlere yönelik planlamaların yanı sıra tüm öğrencilerimizle Üniversite Hazırlık Takviye Programı yürütülür. Bu program kapsamındaki ölçme çalışmalarıyla öğrencilerimiz 9. sınıftan itibaren eksiklerini kapatırlar. 11. ve 12. sınıfta ise okul dışından desteğe ihtiyaç duymadan üniversiteye giriş sınavına hazırlanırlar. Tüm lise konularını en az 3 kez tekrar ederek kalıcı öğrenme aşamasına geçerler. Deneme sınavları ile zaman yönetimi becerilerini geliştirir, farklı soru dillerine alışkanlık kazanır ve Türkiye genelindeki durumlarını görürler. 

Yönlendirme ve danışmanlık çalışmalarımız tercih süreci boyunca da devam eder. Öğrenci ve veli grubu bilgilendirmelerine ek olarak bireysel randevularla tüm soru işaretleri ortadan kaldırılır.

 
 • Geçmiş yıllardaki üniversite yerleştirme sonuçlarını görmek için tıklayınız.
  • 2019 mezunlarımızın üniversite yerleştirme sonuçlarını görmek için tıklayınız.
   • 2019 YKS ve üniversiteye yerleştirme sonuçlarına göre yurtiçi üniversite tercihi yapan, lise yaşamları boyunca yürüttükleri sosyal ve akademik çalışmalar ile yurtdışı üniversitelere başvuran öğrencilerimizin elde ettikleri %100 yerleşme oranı ve gösterdikleri başarılarıyla gurur duyduk. Tüm mezunlarımızı kutluyor ve başarılarının sürekli olmasını diliyor, bu başarıya ulaşılmasını sağlayan tüm eğitim kadromuza emekleri için teşekkür ediyoruz.

  • 2018 mezunlarımızın üniversite yerleştirme sonuçlarını görmek için tıklayınız.


  • 2017 mezunlarımızın üniversite yerleştirme sonuçlarını görmek için tıklayınız.  • 2016 mezunlarımızın üniversite yerleştirme sonuçlarını görmek için tıklayınız.
  • 2015 mezunlarımızın üniversite yerleştirme sonuçlarını görmek için tıklayınız.


  • 2014 mezunlarımızın üniversite yerleştirme sonuçlarını görmek için tıklayınız.


  • 2013 mezunlarımızın üniversite yerleştirme sonuçlarını görmek için tıklayınız.


  • 2012 mezunlarımızın üniversite yerleştirme sonuçlarını görmek için tıklayınız.


  • 2011 mezunlarımızın üniversite yerleştirme sonuçlarını görmek için tıklayınız.
  • 2010 mezunlarımızın üniversite yerleştirme sonuçlarını görmek için tıklayınız.
  • 2009 mezunlarımızın üniversite yerleştirme sonuçlarını görmek için tıklayınız.
  • 2008 mezunlarımızın üniversite yerleştirme sonuçlarını görmek için tıklayınız.
  • 2007 mezunlarımızın üniversite yerleştirme sonuçlarını görmek için tıklayınız.
  • 2006 mezunlarımızın üniversite yerleştirme sonuçlarını görmek için tıklayınız.
  • 2005 mezunlarımızın üniversite yerleştirme sonuçlarını görmek için tıklayınız.

Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı Birimi olarak amacımız, yükseköğrenimlerine yurt dışında devam etmek isteyen veya bu seçeneği alternatif hedef olarak düşünen öğrenci ve velilerimize karar verme ve başvuru aşamalarında gerekli tüm desteği sunmaktır.

Öğrenci ve velilerimizle yapılan birebir görüşmeler ve periyodik bilgilendirme toplantıları ortaokul yıllarında başlar ve lise dönemi boyunca devam eder. Lise yıllarında öğrencilerimiz okulumuzun zengin akademik, sosyal, kültürel ve sportif imkânları, güçlü İngilizce ve ikinci yabancı dil (Almanca, Fransızca, İspanyolca) programları ile eğitimlerini yurt dışında devam ettirmeye hazır hale gelirler. Bu süreçte dileyen öğrencilerimiz farklı ülkelerdeki dil ve yaz okullarına veya üniversite hazırlık programlarına yönlendirilir. 

10. ve 11. sınıf öğrencilerimizle yurt dışı başvuru sürecinin ön hazırlık aşamasında bilgilendirme toplantıları yapılır. 11. sınıfın başından itibaren öğrencilerimiz farklı ülkelerden üst düzey üniversitelerin temsilcileriyle okulumuzda bir araya gelerek kendilerini bekleyen süreçler hakkında detaylı bilgi edinirler. Lise son sınıfta ise öğrencilerimize şekillenmiş hedefleri doğrultusunda başvuru süreçleri boyunca destek olunur. 

Özel Sezin Okulu olarak yaptığımız çalışmalar sonucunda, yurt dışında üniversite okumayı hedeflemiş mezunlarımız bugün Avrupa, ABD, Kanada, Güney Amerika ve Uzak Doğu'da eğitimlerine devam etmektedirler. Detaylar için lütfen www.dunyadasezin.com adresini ziyaret ediniz.

  • ACADEMIC TERM UNIVERSITY DEPARTMENT COUNTRY
   2021-2022 Bocconi International Economics and Business IT
   2021-2022 University of Edinburgh International Economics and Business UK
   2021-2022 University of Manchester International Economics and Business UK
   2021-2022 University of Southampton International Economics and Business UK
   2021-2022 University of Warwick International Economics and Business UK
   2021-2022 Tilburg University International Business Administration NL
   2021-2022 Vrije University International Business Administration NL
   2021-2022 University of Padua Biology of Human Health IT
   2021-2022 Cornell University Biomedical Engineering - 100% Scholarship US
   2021-2022 Radboud University Molecular Life Sciences NL
   2021-2022 The Ohio State University Biological Sciences US
   2021-2022 Penn State University Biological Sciences US
   2021-2022 University of Minnesota, Twin Cities Biological Sciences US
   2021-2022 University of Iowa Biological Sciences - 20% Scholarship US
   2021-2022 University of California, Merced Biological Sciences US
   2021-2022 University of South Florida Biological Sciences US
   2021-2022 University of San Francisco Biological Sciences - 30% Scholarship US
   2021-2022 University of New Hampshire Biological Sciences - 20% Scholarship US
   2021-2022 Queen's University Bachelor of Science (Hons.) CAN
   2021-2022 University of Guelph Biological Sciences - 30% Scholarship CAN
   2021-2022 University of Stirling Biological Science (Hons.) - 10% Scholarship UK
   2021-2022 Utrecht University(conditionally) Molecular and Biophysical Life Sciences NL
   2021-2022 Monash University Bachelor of Science Australia
   2021-2022 University of California: Santa Barbara Computer Science US
   2021-2022 Northeastern University Computer Science US
   2021-2022 Virginia Tech Computer Science US
   2021-2022 University of Miami Computer Science US
   2021-2022 San Diego State University Computer Science US
   2021-2022 University of Wisconsin-Madison Computer Science US
   2021-2022 St. Bonaventure University Marketing - 100% Scholarship US
   2021-2022 University of Tampa Marketing - 50% Scholarship US
   2021-2022 Whittier college Marketing - 60% Scholarship US
   2021-2022 Bellarmine university Marketing - 80% Scholarship US
   2021-2022 Michigan State University Computer Science - 100% Scholarship US
   2021-2022 Ca' Foscari University of Venice Business Administration IT
   2021-2022 University of the Arts London (Central Saint Martins) BA (Hons) Product and Industrial Design UK
   2021-2022 Rhode Island of School of Design Industrial Design US
   2021-2022 Parsons School of Design | The New School Foundation - Industrial Design US
   2021-2022 Pratt Institute Product Design - 15% Scholarship US
   2021-2022 University of Trieste Business and Management IT
   2021-2022 University of Wisconsin- Madison International Business US
   2021-2022 Penn State Business US
   2021-2022 Rutgers University Business US
   2021-2022 University of Washington Business Administration US
   2021-2022 University of Richmond Business US
   2021-2022 UC Santa Barbara Economics US
   2021-2022 University of Exeter Business and Managment UK
   2021-2022 University of Birmingham Business and Managment UK
   2021-2022 University of Toronto- Mississauga Studies in Commerce CAN
   2021-2022 University of Vrije International Business Administration NL
   2021-2022 Maastricht University ( conditianally) Business Engineering NL
   2021-2022 Savannah College of Art and Design Bachelor of Fine Arts - 70% Scholarship US
   2021-2022 OTİS College of Art and Design Design - 10.000$ Scholarship per year US
   2021-2022 School of the Art Institute of Chicago Bachelor of Fine Arts - 14.000$ Scholarship per year US
   2021-2022 School of Visual Arts BFA Design Program US
   2021-2022 University of Arts London Foundation- Art&Design UK
   2021-2022 Loughborough University Art Foundation Programme UK
   2021-2022 Goldsmiths University of London FT BA Design UK
   2021-2022 Pratt Instıtute BID Industrial Design - 80.000$ Scholarship US
   2021-2022 Rotterdam University of Applied Sciences International Business NL
   2021-2022 Hanze University of Applied Sciences International Business NL
   2021-2022 University of Amsterdam (conditionally) Economics and Business Economics NL
   2021-2022 Eöstvös Lorand University International Business Economics HUN
   2021-2022 University of East Anglia International Business Management - 4.000£ Scholarship UK
   2021-2022 University of Brighton Business and Management with Economics UK
   2021-2022 University of Cumbria International Business Management UK
   2021-2022 HAN University Chemistry NL
   2020-2021 Carleton University Industrial Design ($36,000 Scholarship) CAN
   2020-2021 Concordia University Computer Science CAN
   2020-2021 Concordia University Industrial Engineering CAN
   2020-2021 Dawson College Mathematics and Statistics CAN
   2020-2021 McMaster University Engineering CAN
   2020-2021 TAV College Health Science CAN
   2020-2021 Toronto University Computer Science CAN
   2020-2021 UBC The University of British Columbia Computer Science CAN
   2020-2021 University of Ottawa Computer Science CAN
   2020-2021 University of Toronto Computer Science (St. George) CAN
   2020-2021 University of Toronto Mississauga Computer Science, Mathematics and Statistics CAN
   2020-2021 University of York Computer Science CAN
   2020-2021 Waterloo University Electrical Engineering CAN
   2020-2021 YORK University Lassonde School of Engineering, B.Eng., Spec. Hons. Engineering  CAN
   2020-2021 YORK University Faculty of Science, B.Sc., Spec. Hons. Environmental Science CAN
   2020-2021 YORK University Faculty of Liberal Arts and Professional Studies, B.A., Hons. Political Science (International Bachelor of Arts) CAN
   2020-2021 EICAR École Internationale de Création Audiovisuelle et de Réalisation Film Directing FR
   2020-2021 Trinity College Psychology IE
   2020-2021 Hebrew University of Jerusalem The department will be determined after the prep class. IL
   2020-2021 Bologna University Economics IT
   2020-2021 Bologna University Business Administration IT
   2020-2021 Ca’ Foscari University of Venice MA Economics and Management of Arts and Cultural Activities IT
   2020-2021 Istituto Marangoni Art & Design %20 Scholarship IT
   2020-2021 LUISS Guido Carli University Business Administration IT
   2020-2021 NABA Nuova Accademia di Belle Arti Painting & Drawing IT
   2020-2021 Politechnico Di Torino Architecture IT
   2020-2021 Universita Delgi Studi Di Milano International Politics, Law and Economics (IPLE) IT
   2020-2021 University of Turin Business and management IT
   2020-2021 University of Groningen Biology NL
   2020-2021 Amsterdam University College Liberal Arts with Science Major NL
   2020-2021 Erasmus Univeristy Rotterdam International Bachelor Communication and Media NL
   2020-2021 Leiden University Psychology NL
   2020-2021 Maastricht University Biomedical Sciences NL
   2020-2021 Maastricht University Psychology NL
   2020-2021 Maastricht University Maastricht Science Program NL
   2020-2021 Maastricht University Digital Society NL
   2020-2021 Maastricht University Biomedical Sciences NL
   2020-2021 Maastricht University Science Program NL
   2020-2021 Tilburg University Artificial Intelligence NL
   2020-2021 Tilburg University Liberal Arts and Sciences NL
   2020-2021 Tilburg University Cognitive Science and Artificial Intelligence NL
   2020-2021 Tilburg University Online Culture: Art, Media and Society NL
   2020-2021 Tilburg University Psychology NL
   2020-2021 Tilburg University Business Administration NL
   2020-2021 University of Groningen Applied Mathematics NL
   2020-2021 University of Twente International Foundatition - Behavioural and Social Sciences NL
   2020-2021 Vrije Universiteit Amsterdam Biomedical Sciences NL
   2020-2021 Vrije Universiteit Amsterdam Communication Science NL
   2020-2021 Vrije Universiteit Amsterdam Business Administration NL
   2020-2021 Vrije Universiteit Amsterdam Biomedical Sciences NL
   2020-2021 Wageningen University & Research Food Technologies NL
   2020-2021 Wageningen University & Research Animal Science NL
   2020-2021 Warsaw Film School Cinematography &Post Production PL
   2020-2021 Brighton University Product Design UK
   2020-2021 City, University of London Media, Communication and Sociology UK
   2020-2021 Goldsmiths, University of London Media and Communications UK
   2020-2021 King's College London Culture, Media & Creative Industries UK
   2020-2021 Kingston College Product and Furniture Design UK
   2020-2021 Nottingham Trent University Computer Science UK
   2020-2021 Sussex University Product Design UK
   2020-2021 UAL (University of the Arts London) Industrial Design UK
   2020-2021 University of Birmingham Computer Science UK
   2020-2021 University of Exeter Computer Science UK
   2020-2021 University of Leeds Computer Science UK
   2020-2021 University of Manchester Computer Science UK
   2020-2021 University of Nottingham International Media and Communications Studies UK
   2020-2021 University of Sheffield Computer Science UK
   2020-2021 University of Surrey Media and communication UK
   2020-2021 University of the Arts London Media Communications UK
   2020-2021 Uwe Bristol University Product Design UK
   2020-2021 Alfred University School of Art & Design Art & Design (%80 Presidential Award Miller Scholarhip) US
   2020-2021 Arizona State University Management (%10 Scholarship) US
   2020-2021 Auburn University Undecided (%100 scholarship) US
   2020-2021 Chapman University Business and Economics (%70 Scholarship) US
   2020-2021 Clarkson University Engineering & Management (Honor Program) US
   2020-2021 Cleveland Institute of Art Bachelor of Fine Arts degree program in Drawing (%50 Deans Scholarship) US
   2020-2021 Cleveland State University Computer Science (%100 scholarship) US
   2020-2021 Colorado School Of Mines Chemical Engineering - Biological Engineering Specialty US
   2020-2021 Columbia College Chicago Fine arts (%20Excellence Award) US
   2020-2021 Columbus College of Art & Design Fine Arts (%25 Merit Scholarship) US
   2020-2021 Cornell University Computer Science US
   2020-2021 Denison University Economics (%85 scholarship) US
   2020-2021 Drexel University Economics US
   2020-2021 Eckerd College Business Administration (%75 Scholarship) US
   2020-2021 Fordham University Economics US
   2020-2021 Fordham University Undecided (%100 scholarship) US
   2020-2021 Henderson State University Computer Science (%100 scholarship) US
   2020-2021 Hofstra University Industrial Engineering (($102,000 scholarship) (%45)) US
   2020-2021 Long Island University Business and Artificial Intelligence (($25.000 annual scholarship) (%50)) US
   2020-2021 Manhattan College Business (($35.000 annual scholarship) (%60)) US
   2020-2021 Marymount Manhattan College Business (($18.000 annual scholarship) (%50)) US
   2020-2021 Michigan State University Management (%10 Scholarship) US
   2020-2021 Northwestern Computer Science (%50 scholarship) US
   2020-2021 Oakland University Computer Science (%100 scholarship) US
   2020-2021 Ohio University Engineering Technology and Management + Business (Honor Program) (($32.000 scholarship) (%70)) US
   2020-2021 OTIS College of Art and Design Fine Arts (%50 Scholarship Presidential Award) US
   2020-2021 Penn State Finance (%20 Scholarship) US
   2020-2021 Pittshbourgh University Computer Science (%100 scholarship) US
   2020-2021 Pratt Institute Industrial Design ($24,000 Scholarship) US
   2020-2021 Purdue University Computer Science US
   2020-2021 Rollins College Business Administration (%75 Scholarship) US
   2020-2021 Rutgers University New Bruinswick Finance (%65 Scholarship) US
   2020-2021 SCAD Savannah College of Art and Design Bachelor of Fine Arts Achievement (%12 Scholarship) US
   2020-2021 Seton Hall University Law and Business (($80.000 scholarship) (%50)) US
   2020-2021 UIUC University of Illinois at Urbana-Champaign Computer Science US
   2020-2021 University of Bucknell Computer Science (%100 scholarship) US
   2020-2021 University of California Riverside Business and Economics US
   2020-2021 University of Chicago Undecided US
   2020-2021 University of Darthmouth Undecided (%50 scholarship) US
   2020-2021 University of Denver Undecided (%100 scholarship) US
   2020-2021 University of Hawaii Computer Science (%100 scholarship) US
   2020-2021 University of Iowa Business Analytics and Information Systems US
   2020-2021 University of Massachusetts Amherst Business and Economics (%60 Scholarship) US
   2020-2021 University of Minnesota Undecided (%100 scholarship) US
   2020-2021 University of Nevada, Las Vegas Hospitality Management US
   2020-2021 University of New Haven Bachelor of Arts (%20 Charger Award) US
   2020-2021 University of Penn Computer Science (%85 scholarship) US
   2020-2021 University of South Florida Data Information Systems US
   2020-2021 University of Texas A&M Computer Science (%75 scholarship) US
   2020-2021 Univesity of the Arts Philedelphia Fine Arts (%20 Merit Scholarship) US
   2020-2021 UNLV Computer Science (%100 scholarship) US
   2020-2021 Utah University Computer Science (%100 scholarship) US
   2020-2021 Villanova University Computer Science (%100 scholarship) US
   2020-2021 William & Mary Economics (%100 scholarship) US
   2020-2021 Yale University Undecided (%75 scholarship) US
   2020-2021 Dickinson University Computer Science (%100 scholarship) US
   2020-2021 Kenyon College Economics (%100 scholarship) US
   2020-2021 MICA (Maryland Institute College of Art) Product Design ($30,000 Scholarship) US
   2020-2021 New York University Computer Science (%90 scholarship) US
   2020-2021 Scad (Savannah College of Art and Design) Industrial Design ($24,000 Scholarship) US
   2020-2021 University of Wyoming Economics (%100 scholarship) US
   2020-2021 Wentworth Institute of Technology Industrial Design ($54,000 Scholarship) US
   2019-2020 Centre for Entertainment Arts Langara Computer Animation Art and Design CAN
   2019-2020 McGill University Faculty of Arts and Science, Cognitive Science (50%) CAN
   2019-2020 McGill University Faculty of Science, Computer Science CAN
   2019-2020 University of British Columbia Bachelor of Arts ( Political Science) CAN
   2019-2020 University of British Columbia(UBC) Faculty of Science, Computer Science (25%) CAN
   2019-2020 University of Guelph Faculty of Science, Computer Science (30%) CAN
   2019-2020 University of Toronto Faculty of Arts and Science ( International Relations) CAN
   2019-2020 University of Toronto Scarborough Campus Faculty of Arts and Science, Social Sciences and Humanities (Alternate Offer) 10-20% CAN
   2019-2020 University of Waterloo Global Business and Digital Arts CAN
   2019-2020 Eötvös Loránd University Psikoloji  HUN
   2019-2020 University of Pécs Psikoloji  HUN
   2019-2020 Politecnico di Torino Otomotive Engineering IT
   2019-2020 Leiden University Psychology (Holland Scholarship) 5000€ NED
   2019-2020 Leiden University  Political Science: Specialisation International Relations and Organisations. NED
   2019-2020 Leiden University  Psychology NED
   2019-2020 Tilburg University Psychology NED
   2019-2020 Vrije University Amsterdam Psychology NED
   2019-2020 Vrije University Amsterdam Media and Communication NED
   2019-2020 Glasgow University Psychology (Undergraduate Excellence Scholarship) 5000 £ SCO
   2019-2020 Anglia Ruskin University Cambridge Computer Games Art  UK
   2019-2020 Bournemouth University  Computer Animation Art and Design UK
   2019-2020 Coventry University  Games Art  UK
   2019-2020 De Montfort University Leicester Game Art UK
   2019-2020 King's College Economy UK
   2019-2020 Leeds Art University  Comic and Concept Art UK
   2019-2020 Nottingham Trent University  Games Art  UK
   2019-2020 Royal Holloway International Relations UK
   2019-2020 Royal Holloway, University of London Economy UK
   2019-2020 Solent University  BSc (Hons) Maritime Business UK
   2019-2020 Sussex University Psychology UK
   2019-2020 Trinity College Dublin Foundation Year, Science Pathway UK
   2019-2020 University College London (UCL) Politics and International Relations UK
   2019-2020 University College London (UCL) Faculty of Science, Computer Science UK
   2019-2020 University of Bath Faculty of Science, Articial Intelligence and Computer Science UK
   2019-2020 University of Bath Computer Science and Artificial Intelligence UK
   2019-2020 University of Birmingham Political Science and International Relations UK
   2019-2020 University of Birmingham Psychology UK
   2019-2020 University of Exeter International Relations UK
   2019-2020 University of Exeter Economy UK
   2019-2020 University of Exeter Computer Science UK
   2019-2020 University of Kent Economy UK
   2019-2020 University of Manchester Faculty of Science, Artificial Intelligence UK
   2019-2020 University of Sussex Economy UK
   2019-2020 University of Sussex Computer Science UK
   2019-2020 University of Sussex Computer Science and Artificial Intelligence UK
   2019-2020 University of Warwick Faculty of Science, Computer Science UK
   2019-2020 Brown University Politics and International / Full Scholarship (School Fee, Accomodation, etc.) US
   2019-2020 Bucknell University Engineering Department (91%) US
   2019-2020 California State University Long Beach  Engineering Department US
   2019-2020 Dartmouth College Politics and International Relations / Full Scholarship (School Fee, Accomodation, etc.) US
   2019-2020 Duke University Politics and International Relations / Full Scholarship (School Fee, Accomodation, etc.) US
   2019-2020 Fordham University  Undecided Major (85%) US
   2019-2020 George Washington University  Engineering Department US
   2019-2020 Loyola Marymount University  Engineering Department US
   2019-2020 Northwestern University Politics and International Relations / Full Scholarship (School Fee, Accomodation, etc.) US
   2019-2020 Ohio State Univeristy Politics and International Relations / Full Scholarship (School Fee, Accomodation, etc.) US
   2019-2020 Pepperdine University  Undecided Major  (50%) US
   2019-2020 Princeton University Politics and International Relations / Full Scholarship (School Fee, Accomodation, etc.) US
   2019-2020 Purdue University Politics and International Relations / Full Scholarship (School Fee, Accomodation, etc.) US
   2019-2020 San Jose State University  Engineering Department (70%) US
   2019-2020 UCLA, University of California, Los Angles Politics and International Relations /  Full Scholarship (School Fee, Accomodation, etc.) US
   2019-2020 University of California Davis  Engineering Department (20%) US
   2019-2020 University of Notre Dame Politics and International Relations / Full Scholarship (School Fee, Accomodation, etc.) US
   2019-2020 University of Pacific Engineering Department (50%) US
   2019-2020 Yale University Politics and International Relations / Full Scholarship (School Fee, Accomodation, etc.) US
   2018-2019  Pıerre Marıe Curıe Sorbonne Unıversıtés  Science And Technology Faculty Chemistry  FR
   2018-2019  Universités De Strasbourg  Chemistry Department  FR
   2018-2019  Durham Universit  Law  UK
   2018-2019  University Of Toronto  Chemical Engineering (Scholarship)  CAN
   2018-2019  University Of Toronto  Physiology  (Scholarship)  CAN
   2018-2019  Delft University Of Technology   Computer Science  NED
   2018-2019  Maastricht University  Data Science And Knowledge Engineering  NED
   2018-2019  Vrije Universiteit  Amsterdam Computer Science  NED
   2018-2019  Eicar Film And Television School Paris  Film Production  FR
   2018-2019  Los Angeles Film School  Film And Production  US
   2018-2019  Ithaca College  Film And Production  US
   2017-2018 Concordia University John Molson School of Business Business CAN
   2017-2018 Dalhousie University Computer science CAN
   2017-2018 McGill University Business Management CAN
   2017-2018 Trent University Business Administration Marketing and Consumer Culture CAN
   2017-2018 University of Guelph Computer science CAN
   2017-2018 University of Guelph Psychology CAN
   2017-2018 University of Victoria Economy CAN
   2017-2018 University of Waterloo Computer science & Mathematics CAN
   2017-2018 Wilfrid Laurier University Computer science & Mathematics CAN
   2017-2018 York University Marketing CAN
   2017-2018 EICAR International Film School Cinema FR
   2017-2018 Erasmus University Rotterdam Psychology NED
   2017-2018 Leiden University Psychology NED
   2017-2018 Maastricht University Psychology NED
   2017-2018 Exeter University Management with Marketing UK
   2017-2018 Kent University Marketing UK
   2017-2018 Kings College,London Law - Foundation UK
   2017-2018 Oxford Brookes Business and Marketing Management UK
   2017-2018 Royal Holloway University of London Management with Marketing UK
   2017-2018 Sheffield University Law UK
   2017-2018 University of Birmingham Law UK
   2017-2018 University of Southampton Law UK
   2017-2018 University of Westminster International Marketing UK
   2017-2018 University of York Law UK
   2017-2018 CSU Channel Islands School of Liberal Arts Music US
   2017-2018 CSU East Bay School of Liberal Arts Music US
   2017-2018 CSU Fresno State School of Liberal Arts Theatre Arts and Dance US
   2017-2018 Saddleback College Theatre Arts US
   2017-2018 San Francisco State University School of Liberal Arts Music US
   2017-2018 Santa Monica College Theatre Arts US
   2016-2017 Vienna Technical University Chemical Process Engineering AUS
   2016-2017 KU University of Leuven Business and Business Economics BEL
   2016-2017 KU University of Leuven Chemical Process Engineering BEL
   2016-2017 Carleton University International Politics CAN
   2016-2017 Concordia – John Molsen School of Business İnternational Business CAN
   2016-2017 Dalhousie University International Relations and Global Development CAN
   2016-2017 McGill University Biology CAN
   2016-2017 McGill University Globalization and International Development CAN
   2016-2017 Queens University International Relations CAN
   2016-2017 Simon Fraser University Faculty of Arts and Social Sciences CAN
   2016-2017 Clausthal University of Technology Chemical Engineering GER
   2016-2017 Rheinwaal University Industrial Engineering GER
   2016-2017 Politecnico Di Milano Architecture IT
   2016-2017 Politecnico Di Torino Architecture IT
   2016-2017 Università Cattolica del Sacro Cuore Bussiness IT
   2016-2017 Università Cattolica del Sacro Cuore Economics and Management IT
   2016-2017 Hanze University of Applied Sciences Business Managemenet and IT NED
   2016-2017 Leiden University Internatinal Relations and International Organizations NED
   2016-2017 Maastricht University Business and Business Economics NED
   2016-2017 Maastricht University International Bussiness NED
   2016-2017 Maastricht University Neuroscience NED
   2016-2017 University of Amsterdam Politics, Psychology, Law and Economics  (foundation) NED
   2016-2017 Vrije Universiteit Amsterdam Computer Science NED
   2016-2017 CEU San Pablo University Architecture SPA
   2016-2017 IE University Architecture SPA
   2016-2017 Ramon Llull University Management of Business and Technology SPA
   2016-2017 Bournemouth University Media and communication (foundation) UK
   2016-2017 City University of London Media and communication (foundation) UK
   2016-2017 University of Greenwich Media and communication (foundation) UK
   2016-2017 La Salle University Architecture US
   2016-2017 Los Angeles Musicians Institute Film Music&Composition US
   2016-2017 Michigan State University Games development design US
   2016-2017 Oakland University Psychology US
   2016-2017 Ohio University Psychology US
   2016-2017 Santa Barbara City College Software Engineering US
   2016-2017 SUNY Oswego International Relations US
   2016-2017 Syracuse University S.I. Newhouse School of Public Communications US
   2016-2017 Syracuse University The College of Arts and Sciences US
   2016-2017 University of Arizona State Psychology US
   2016-2017 University of Connecticout Psychology US
   2016-2017 University of Denver Psychology US
   2016-2017 University of Las Vegas Psychology US
   2016-2017 University of Nevada Psychology US
   2016-2017 University of Pasific Psychology US
   2016-2017 University of Pittsburgh Psychology US
   2016-2017 University of South Corolina Psychology US
   2015-2016 Leiden University Psychology NED
   2015-2016 Durham University International Relations UK
   2015-2016 Durham University Psychology UK
   2015-2016 East Anglia University International Relations UK
   2015-2016 East Anglia University Psychology UK
   2015-2016 Essex University International Relations UK
   2015-2016 Essex University Psychology UK
   2015-2016 Exeter University International Relations UK
   2015-2016 Exeter University Psychology UK
   2015-2016 Sheffield University International Relations nad Politics UK
   2015-2016 Sheffield University Psychology UK
   2015-2016 Universite Catolica Business and Management UK
   2015-2016 Columbia College of Chicago Illustration US
   2015-2016 Fordham University Computer Science US
   2015-2016 New York - The New School, Parsons. Business and Management US
   2015-2016 Pratt Institute Architecture US
   2015-2016 Rutger's New Brunswick Electrical and Computer Engineering US
   2015-2016 Savannah College of Arts and Design (SCAD) Illustration US
   2015-2016 UMASS Darthmouth Computer Science US
   2015-2016 University of Arts (Philadelphia) Illustration US
   2015-2016 University of Illinois at Urbana Architecture US
   2015-2016 University of San Francisco Architecture US


Lise
Sorgulayıcı
ve Fütürist
Lise
01
Eğitim Felsefesi
Özel Sezin Lisesinde önceliğimiz, her öğrencimizin kendi geleceğine yön verebilmesini sağlamaktır. Bir "yaşam merkezi" olan lisemizde, öğrencilerimiz bilgiye ulaşarak ve öğrendiklerini paylaşarak hem kolektif olarak zenginleşiyor hem de hayallerini gerçekleştirme imkânı buluyorlar. Akademik, sosyal, ulusal ve uluslararası alanlarda pek çok projeye ve etkinliğe aktif olarak katılıyor, kısacası yaparak ve yaşayarak öğreniyorlar.

Lisede sahip oldukları geniş faaliyet imkânları, öğrencilerimizi inisiyatif almaya, toplum odaklı düşünmeye ve davranmaya, hayal kurmaya ve hayalleri için çalışmaya teşvik ediyor. Öğrencilerimiz tercihlerinin netleşmeye başladığı bu dönemde, belli bir amaç doğrultusunda hareket ederken hata yapmayı yeniden denemek için bir fırsat olarak görmeyi öğreniyorlar.

Uluslararası projeler, saha çalışmaları ve konferans katılımları ile desteklediğimiz eğitim programımız, öğrencilerimizin en az iki yabancı dil öğrenmelerine olanak sağlıyor. Kültürlerarası iletişim ve etkileşime açık öğrencilerimiz, yaşamlarını tabularla sınırlandırmadan fütürist bir bakış açısıyla kendi geleceklerini tasarlıyorlar.02
Akademik

Lisemizde birey ve süreç odaklı eğitim felsefemiz kapsamında yol haritamızı oluştururken;

 1. Akademik programlarımız ve öğretim araçlarımızın öğrencinin kendi senaryosunu yazmasına imkân tanımasına,
 2. Takip, analiz ve destek çalışmalarıyla üniversiteye hazırlık için tüm ihtiyaçlarının karşılanmasına,
 3. Ulusal değerlendirme sistemleri değişse bile kendi potansiyelinin en üst noktasına ulaşmasına,
 4. Yaparak, deneyerek ve üreterek öğrendiklerine farklı bir boyut kazandırmasına, bilimsel çalışmalara merak duymasına, saha çalışmalarıyla kalıcı öğrenmenin oluşturulmasına,
 5. Atölye ve laboratuvar çalışmalarıyla özel ilgi alanlarının belirlenerek meslek seçiminde farkındalık edinmesine,
 6. Ulusal ve uluslararası projelerle çok yönlü gelişiminin desteklenmesine, sosyal yaşam ve iş yaşamının gerektirdiği evrensel yetkinlikleri kazanmasına,
 7. Akademik kazanımların yaşamında sosyal farkındalık ve toplumsal bilince dönüşmesine,
 8. Bireysel farklılıkların ve ihtiyaçların ders dışı zamanlarda da farklı öğrenme araçlarıyla desteklenmesine olanak sağlayacak bir okul yaşantısı yaratmayı hedefliyoruz.
  • Türk Dili ve Edebiyatı programımız Atatürk ilke ve inkılapları ışığında öğrencilerimizin Türkçeyi doğru ve etkili şekilde kullanarak okuma, anlama, yazma, konuşma becerilerini geliştirmelerini, Türk ve dünya edebiyatını yakından tanımalarını sağlamayı amaçlar.

   Uyguladığımız öğretim programlarının yanı sıra yerli ve yabancı seçkin eserlere ve türlere yer verdiğimiz derslerimizde öğrencilerimiz derin gözlem ve inceleme yapar, okuma zevki ve alışkanlığı kazanır, geçmiş, günümüz ve gelecek arasındaki bağın insan ve toplum üzerindeki etkilerini kavrar, dil becerisinin incelikleriyle edebi kültürlerini, birikim ve estetik anlayışlarını geliştirirler. Araştırma, gözlem, takım çalışması, saha incelemesi ve teknik programlardan yararlanarak hayat boyu uygulamalı öğrenme anlayışını geliştirmeyi hedefleriz.

   Ulusal programla birlikte IB Uluslararası Diploma Programı (IBDP) uygulamalarımızla   öğrencilerimizin yurt içi ve yurt dışı eğitim hedeflerine ulaşmaları desteklenir.

   Yaratıcı okuma, yazarlık ve eleştiri atölyeleri, şiir dinletileri, öykü yarışmaları ve yazar söyleşileri yurt içi ve yurt dışı saha çalışmaları ile zenginleştirdiğimiz programımız kapsamında öğrencilerimiz, güçlü bir estetik anlayışa ve kültürel birikime sahip donanımlı bireyler olarak yetişir.

  • İngilizce olarak yürüttüğümüz Matematik programımız, öğrencilerimizin matematiğe öz güvenle yaklaşmalarını, matematiksel kavramları ve sistemleri günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanmalarını amaçlar. Mustafa Kemal Atatürk’ün bilime verdiği önemin ışığında öğrencilerimiz analiz, sentez, modelleme ve problem çözme süreçlerinde bilimsel terminolojiyi kullanarak düşüncelerini mantıklı bir şekilde ispat etmeyi ve alternatif çözümlere ulaşmayı öğrenirler. Bu becerileri edinmenin yanı sıra matematiğin tarihsel gelişimi ve insan hayatındaki vazgeçilmez rolü hakkında bilgi sahibi olurlar.

   Program çerçevesinde ASMA (American Scholastic Mathematics Association), URFODU gibi ulusal ve uluslararası yarışmalar ve Pi sayısının günlük hayatımızdaki önemi, oryantiring, Resfebe gibi etkinliklerle öğrencilerimizin matematiğin her yönüne hâkim olmaları hedeflenir.

  • Fizik derslerimizle öğrencilerimiz doğanın temel yasalarını anlar, problem çözme becerilerini geliştirir ve çevremizi bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirmeyi öğrenir. Fizik öğreniminde teorik bilginin yanı sıra pratik deneyimin edinilmesi de ana hedeflerimiz yer alır. Okulumuzda bulunan fizik laboratuvarımız, öğrencilerimizin gerçek dünya uygulamalarıyla tanışma, deney yapma, gözlemleme, konuları derinlemesine anlama ve bilgiyi kalıcı olarak öğrenmelerine yardımcı olur. Ulusal programın yanı sıra IB Uluslararası Diploma Programı (IBDP) uygulamalarımızla bu dersi uluslararası standartlarda keşfederler.

   Öğrencilerimizin sadece derslerde değil, hayatları boyunca kullanabilecekleri bir bakış açısı kazanmalarını amaçlayan programımızın da aracılığıyla öğrencilerimiz, fiziğin temel kavramlarını anlayan, problem çözebilen ve çevrelerini fiziksel bir bakış açısıyla değerlendirebilen bireyler olarak yetişir.

  • Kimya derslerimizde öğrencilerimiz kimyanın temel prensiplerini öğrenirken aynı zamanda içinde yaşadıkları çevreyi, teknolojik gelişmeleri bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirme becerileri kazanır. Eğitim dili İngilizce olan Kimya derslerimizde 11. sınıftan itibaren IBDP programını seçen öğrenciler Chemistry Standard ya da High Level dersleri ile IB final sınavlarına hazırlanırken MEB fen sınıflarında YKS sınavlarına yönelik hazırlık çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülür.

   Kimya ile ilgili kavramlar hem derslerde teorik olarak hem de laboratuvar çalışmalarıyla uygulamalı olarak yürütülür. Bu sayede öğrenciler, bilimsel araştırma ve laboratuvar araçlarını kullanma becerileri kazanır. Bu deneyler arasında kimyanın sabun üretimi, şarap yapımı ve sifon kahve demleme gibi gündelik hayattaki uygulamalarına da yer verilir.

   Gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası akademik projeler ve düzenlenen yarışmalarla öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ortaya koyma fırsatı olur ve sunum yapma becerilerini geliştirirler. Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen etkinlikler arasında bilim şenliği, mol günü kutlaması, molarite yarışması, günlük hayatta kimya sunumu yer alır. Bunların yanı sıra yoğun bilim ve sanat etkinlikleri içeren “Paris MathChem Serüveni” gibi uluslararası akademik projelere de katılım sağlanır. Derslerin ve projelerin yanı sıra öğrencilerimiz kulüp çalışmalarıyla kimya bilimini tanıma ve kimyanın uygulama alanları ile daha detaylı bilgi ve beceriler kazanma olanağı bulur. 

  • Biyoloji derslerimizde hazırlık sınıfından 12. sınıfa kadar öğrencilerimizin merak duygularını uyandıran, sorgulamalarını sağlayan, onları araştırmaya yönlendiren, ezberden uzak bir öğretim modeli benimseriz. Derslerimizde öğrencilerimizin hayatı anlamlandırması, canlıları yakından tanıması, çevreyle kuvvetli bağlar kurması ve çevre sorunlarına çözüm üretmesini amaçlarız.

   Öğretim dili İngilizce olan Biyoloji derslerimizde teorik bilgi edinmenin ve terminolojiyi öğrenmenin yanı sıra öğrencilerimiz interaktif laboratuvar deneyimleriyle yaparak ve yaşayarak öğrenir. Hem ulusal müfredatın işlendiği hem de IB Uluslararası Diploma Programı kapsamında Çevre Sistemleri ve Toplumlar (ESS) dersinin verildiği programımızda yer alan saha çalışmaları, toprak araştırmaları ve çeşitli gözlemler için okulumuzun bahçesi büyük bir alan sağlar.

  • Sosyal Bilimler derslerimizde amaç, öğrencilerimizin yakından uzağa ilkesini benimseyerek içinde yaşadıkları topluma dair farkındalık kazanmaları, fikirlerini ve tespitlerini mantık ve yaşanmışlıklar çerçevesinde ifade edip savunmalarıdır. Geçmiş-bugün-gelecek ilişkisini bir bütün olarak kavrayan öğrencilerimiz, düşünsel mirasın değerini öğrenirken etik, demokrasi ve hoşgörü kavramlarını özümserler. İnsanlık tarihi boyunca etkili olmuş kültür ve dinleri tanıyıp anlamanın yanı sıra değişen yaşam biçimine uyum sağlama mekanizmaları geliştirirler.
    
   Sivil toplum kuruluşları, dernekler ve üniversitelerle gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri ve projeler, öğrencilerimizin öğrendiklerini hayata geçirmelerine olanak sağlar. 
  • İngilizce programımız öğrencilerimizi Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’ndaki İngilizce İleri Düzey Kullanıcı (C1-C2) seviyesine ulaştırmayı hedefler. Hazırlık sınıfında uyguladığımız yoğun İngilizce programı ile öğrencilerimizin tüm dil becerilerini geliştirmeleri ve lisemizdeki uluslararası müfredatı takip edebilecek düzeye gelmeleri amaçlanır. Her yıl MUN gibi uluslararası konferanslarda okulumuzu temsil eden öğrencilerimiz, okul içi münazara, yarışma ve etkinliklerle de dil becerilerini geliştirirler. SAT, TOEFL, IELTS gibi uluslararası sınavlara katılıp dil becerilerini belgeleyen öğrencilerimiz, birer dünya vatandaşı olmanın anahtarını edinir.

  • Modern Diller programı, öğrencilerimize seçtikleri Almanca, Fransızca veya İspanyolca dilinde dört temel dil becerisini eşit düzeyde geliştirme fırsatı tanır. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’nın öngördüğü dil referans seviyelerine göre seçilen ve öğretmenlerimiz tarafından zenginleştirilen öğretim materyallerimiz ile öğrencilerimizin Bağımsız Kullanıcı seviyesine ulaşmaları hedeflenir. Modern dilleri bir dersten ziyade bir macera ve keşif süreci olarak yaşayan öğrencilerimiz, bu dilleri öğrenirken aynı zamanda kültürlerin derinliklerine iner.

   Yürütülen uluslararası geziler ve interaktif projeler sayesinde öğrencilerimiz, öğrendikleri dilin kültürünü yakından tanırken dil becerilerini kendi yaş gruplarındaki diğer öğrenciler ile iletişime geçerek kullanma fırsatı bulurlar. "Modern Diller Yarışıyor" gibi gelenekselleşmiş etkinliklerde dil becerilerini sahne sanatları alanındaki becerileriyle sentezleyerek ortaya koyarlar. Kendi kurguladıkları bu gibi aktivitelerin yanı sıra öğrendikleri dillerde sergilenen tiyatro ve müzikal gibi etkinlere grup olarak katılarak okul dışında da öğrenim süreçlerini devam ettirirler.

   Öğrencilerimiz aynı zamanda isteğe bağlı olarak TELC, DELF, DELE sınavlarına katılıp dil becerilerini belgeleyen uluslararası dil sertifikalarını almaya hak kazanırlar.

    

  • Hazırlık sınıfı Bilgisayar Bilimi dersimizde, dijital vatandaşlık bilinci, bilgisayar sistemlerinin tanınması, dijital iletişim teknolojilerinin güvenli ve etik kullanımı, doğru bilgiye ulaşma, algoritma oluşturma, analitik düşünme becerileri, kodlama, 3 boyutlu tasarım-modelleme teknolojileri ve yapay zeka okuryazarlığı gibi konuları kapsayan  zengin bir eğitim programı sunuyoruz.

   Bilişim Teknolojileri alanında eğitim ve kariyer hedefi olan öğrencilerimize, Sezin Lisesi olarak, kendilerini geliştirebilecekleri ve üniversite eğitimlerine hazır hale gelebilecekleri birçok fırsat sunmaktayız. Uzun yıllardır kesintisiz faaliyet gösteren FRC (First Robotics Competition), VRC (VEX Robotics Competition) ve FLL (First Lego League) Lego Robotik Takımları, öğrencilerimizin bilişim teknolojileri alanında kendilerini geliştirebilecekleri önemli platformlardır. Bu takımlarda öğrencilerimiz, kendi kaynaklarını yaratmayı, bir mühendis gibi düşünmeyi, çalışmayı ve çözümler üretmeyi deneyimler. Ayrıca, takım içinde inisiyatif almayı, önemli roller üstlenmeyi, bir takımın parçası olmayı ve hatta liderlik etmeyi öğrenirler.

   Takım çalışmalarının yanı sıra, kulüpler, yarışmalar ve gezi etkinlikleri ile öğrencilerimizi bilişim teknolojileri alanında lise yaşamları boyunca desteklemeye devam ediyoruz.

  • Lisemizde Müzik dersi öğrencilerimize seçmeli olarak sunulur. Dersi seçen öğrencilerimiz sene başında öğretmenleri tarafından değerlendirilerek, yatkınlık ve yetkinliklerine göre piyano, gitar, keman, koro, perküsyon veya yan flüt enstrüman branşlarından birine seçilirler. Her öğrenci dersi kendi enstrüman grubu ve öğretmeniyle birlikte ayrı bir derslikte yürütür. Müzik teorisini de içeren programımızla öğrencilerimiz enstrüman çalma becerisinin yanı sıra kendini ifade etme yeteneği, hayal gücü ve yaratıcılığını da geliştirir.

   Enstrüman çalışmalarında belli bir seviyeye gelmiş öğrencilerimiz isteklerine göre Sezin Filarmoni Orkestrası ve Popüler Müzik Orkestrası seçmelerine katılır. Çalışmalarını okulumuzun geleneksel etkinlikleri olan "İçinde Sevgi Saklı Yeni Yıl” ve “Yaza Merhaba” konserlerinde, resitallerde ve yetenek gösterilerinde solo veya grup olarak sahnelerler.

  • Görsel Sanatlar derslerimiz öğrencilerimizin yaratıcı güçlerini keşfetmelerine, farklı sanat akımları, disiplinler ve teknikler arasında bağ kurarak kendi özgün ifade stillerini geliştirmelerine olanak tanır. Yeni bakış açıları ortaya koydukları çalışmalarında desen, leke, doku, kompozisyon gibi çeşitli teknikleri kullanırlar.

    Ahşaptan atık malzemelere, mozaik hamurundan duvar boyalarına, yontuya, özgün baskıya kadar geniş bir malzeme yelpazesini deneyimlerler. Bu zenginlik, kendi özgün ifade stillerini geliştirmelerine olanak sağlar. Öğrencilerimiz, derslerimizde kullandıkları malzemelerin çeşitliliği ile sadece görsel sanatlar alanında değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik ve çevre bilinci konusunda da farkındalık geliştirirler. Atık malzemeleri sanata dönüştürme projeleri ile hem yaratıcılıklarını hem de çevreye duyarlılıklarını pekiştirerek özgün eserler üretirler.

   Yürüttüğümüz Cumhuriyet Dönemi Türk Ressamları ve Rönesans’ı Anlamak projeleri ile Türk resim sanatına, Rönesans dönemine odaklanarak dünya sanat tarihini keşfetmeye devam ederler. Bu, öğrencilerimizin sanatın evrimini anlamalarına ve geçmişten geleceğe köprü kurmalarına yardımcı olur. İstanbul ve çevre illerdeki tarihi eserleri inceleyerek araştırma yapan öğrencilerimiz, kültür sanat etkinliklerini yakından takip ederler. Okulumuzun düzenlediği "Sanatçı Buluşmaları"nda, çağdaş sanatçılarla tanışma fırsatı bulan öğrencilerimiz, gerçek sanatçıların deneyimlerinden ilham alarak kendi sanatsal yolculuklarını şekillendirirler.

    Sene içerisinde belirli gün ve haftalarda K12 öğrencilerinin tuval çalışmaları, Cumhuriyet dönemi ressamlarının eser yorumlama çalışmaları, temel tasarım çalışmaları, kalıcı ve süreli seramik sergileri, özgün baskı çalışmaları, Rönesans sanatçılarının eser yorumlama çalışmaları sergisi, zıtlık temalı görsel çalışmalar, bienal çalışmaları ve kişisel sergiler düzenlenmektedir.

   Öğrencilerimizin yaratıcılıklarını dışa vurabilecekleri bir ortam sunmayı ve onları farklı bakış açılarıyla donatarak sanatsal farkındalıklarını arttırmayı hedefleriz. Bu süreçte öğrencilerimiz çağdaş sanatın dinamiklerini ve sanatın toplumsal etkilerini kavrar.

  • Beden Eğitimi ve Spor dersinde hedefimiz, öğrencilerimizin sporun hayat boyu sürecek bir yaşam disiplini oluşturduğunu kavramaları, özgüvenlerini ve öz saygılarını geliştirirken hareket, liderlik, iş birliği, sorumluluk alma, hızlı ve doğru karar verebilme becerilerini güçlendirmeleridir. Çeşitli sportif etkinliklere katılarak spor kültürü edinen öğrencilerimiz, sağlığı güçlendirici bilgi ve becerileri günlük yaşamlarında ve kişisel gelişimlerinde kullanmayı benimserler. 

   Ders kapsamında ayrıca Türkiye ve dünyada sporun tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, engellilerin ve özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin bedensel, sosyal ve ruhsal gelişiminde sportif etkinliklerin önemi ve rolünü kavrarlar. Öğrencilerimiz kendi ihtiyaçları doğrultusunda açılan voleybol, basketbol, masa tenisi, futbol, yoga ve yüzme gibi zihinsel ve fiziksel gelişimlerini destekleyecek spor kulüplerine katılırlar. Burada kendilerini geliştiren öğrencilerimiz okul takımlarına yönlendirilir.

   Okulumuzda lise seviyesinde Gençler kategorisinde basketbol, 3x3 basketbol, voleybol, futsal, masa tenisi ve yüzme takımlarımız vardır. Bu takımlarımızın dışında bireysel sporlara yönelen öğrencilerimize lisans desteği verilerek okullar arası müsabakalara katılmaları sağlanmaktadır.

  • Lise Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, öğrencilerimizin akademik ve sosyo-duygusal gelişimleri ile kariyer hedefi belirleme süreçlerini takip ederek öğrencilerin işlevsel ve gerçekçi kararlar alıp sürdürebilmelerine rehberlik eder. 

   Önleyici rehberlik anlayışıyla öğrenciler ve veliler için bireysel görüşmeler gerçekleştirilir, öğrencilerimizin yaşam dönemi ihtiyaçlarına yönelik öğrenci seminerleri, sınıf içi rehberlik etkinlikleri ve ebeveyn atölyeleri düzenlenir ve  düzenlenen üniversite gezileri ile kampüs yaşamını deneyimlemeleri, kariyer günleri ve meslek buluşmaları ile ise mesleklere yönelik farkındalıklarının artması sağlanır. 

   Rehberlik birimi ve lise okul yönetimi iş birliğinde, her öğrenci ve ebeveyn ile düzenli olarak bireysel görüşmeler planlanır; öğrencinin akademik motivasyonu, ders çalışma düzeni takip edilir ve bireyselleştirilmiş ders çalışma programı hazırlanır.


Akademik Çalışmalarımızdan Bazıları

03
Projeler

Sezinde akademik projeler bilginin ve zihinsel süreçlerin uygulamalarla hayata aktarıldığı, araştırmanın, sorgulamanın ve merakın teşvik edildiği, öğrenmenin öğrencilere heyecan verici bir deneyim olarak sunulduğu çok yönlü bir alandır. Projelerimiz öğrencilerimizin ders içeriklerini kavramalarında, öğrendiklerini deneyimleyerek kendilerini keşfetmelerinde temel rol oynar.

Lisemizde uygulamalı geziler, okul içi ve dışı sunum, sergi ve gösteriler, sivil toplum kuruluşları ile yapılan iş birlikleri, ulusal ve uluslararası konferanslar, okul ortaklıkları, Avrupa Birliği değişim programları ve saha çalışmaları; büyük ve küçük çaplı paylaşımları ve etkileşimleri güçlendirecek şekilde tasarlanır.

Lisemizdeki akademik projeler ile öğrencilerimizin;

 1. Özgün düşünme yetkinliği kazanmaları,
 2. Merak duyarken sorgulama becerilerini geliştirmeleri,
 3. Problemleri tespit ederek esnek ve dinamik çözümler üretmeleri,
 4. Araştırma becerisi ve malzeme bilgisine sahip olmaları,
 5. Farklı alan ve disiplinleri bir araya getirebilmeleri,
 6. Bireysel becerileriyle takım çalışmalarına uyum gösterebilmeleri,
 7. Süreç planlaması yaparak çalışmalarını farklı niteliklerde ürünlere dönüştürebilmeleri,
 8. Çalışmalarını arşivleyerek sürdürülebilir bir öğrenme alışkanlığı kazanmaları hedeflenir.

Öğrencilerimizin bu seviyede gerçekleştirdikleri akademik projeler iki başlık altında sürdürülür:

  • Lisemizde öğrencilerimiz bulundukları düzeyin akademik beklentilerine göre planlanmış projelerde aktif rol ve sorumluluk alma fırsatı bulurlar.

   1. 9. sınıflarda "Anadolu Medeniyetlerinin İzinde Projesi" kapsamında Çorum-Ankara gezisi ve Hattuşa, Anıtkabir, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Etnografya Müzesi saha çalışmaları,
   2. 10. sınıflarda "UNESCO Dünya Mirası Kenti: Safranbolu-Amasra Projesi" saha çalışması,
   3. 11. sınıflarda Anıtkabir ziyareti, "ODTÜ Teknokent Projesi" ve Ankara saha çalışmaları,
   4. Tüm sınıf düzeylerinde yürütülen "21. Yüzyılda Göçler ve Mültecilik Toplumsal Uyum Projesi",
   5. 10. sınıflarda "Göbeklitepe-Şanlıurfa ve Göbeklitepe Belgeseli Oluşturma Projesi",
   6. 10. sınıflarda "Ballıkayalar Milli Parkı Projesi" saha çalışması,
   7. 11. sınıflarda "Acarlar Longozu-Sakin Şehir Taraklı-Göynük Projesi" saha çalışması ulusal çalışmalarımızdan örneklerdir. 

   Bu çalışmaların yanı sıra ders müfredatıyla entegre olarak yürütülen farklı düzeylerdeki çok yönlü projeler öğrencilerimizin akademik kazanımlarına destek olur.
    
  • Lisemizde öğrencilerimizin dünya görüşlerini zenginleştiren, geleceğe dair karar verme süreçlerine önemli katkı sağlayan çok sayıda uluslararası çalışma yürütülür. Okul ortaklıkları, saha çalışmaları, çok uluslu konferanslar, çevre projeleri, öğrenci değişimleri ve yarışmalarla geniş bir yelpazede uluslararası akademik projeler gerçekleştirilir.

   1. Uluslararası okul ortaklıklarımız:
    1. Geschwister-Scholl-Gymnasium Okul Ortaklığı / Freiburg-Almanya
    2. Institut Jaume Vicens Vives / Girona-İspanya
    3. St. Paul's School Okul Ortaklığı / Barselona-İspanya
    4. Lycée de Fénelon Sainte-Marie Okul Ortaklığı / Paris-Fransa
    5. The School at Columbia University / New York-ABD
    6. I.E.S. Val Miñor Okul Ortaklığı / Nigrán-İspanya
   2. "Teknolojinin İzinde Sezin Projesi", Stuttgart ve Mercedes-Benz Müzesi saha çalışmaları
   3. "Gaudí ve Dalí'nin Yolu Projesi", Barselona ve Girona saha çalışmaları
   4. "4 Ülke Sınırsız Kültür Projesi", Freiburg-Strasbourg-Colmar-Basel saha çalışmaları
   5. Huawei iş birliğiyle "İnovasyon ve Tasarım Projesi" / Shenzhen-Pekin-Hong Kong-Çin saha çalışmaları
   1. Uluslararası MUN (Model United Nations) Konferansları
    1. Doha Georgetown MUN
    2. Budapeşte BIMUN
    3. Haarlem HMUN
    4. Kopenhag BIGMUN
    5. Milano MilanMUN
    6. St. Petersburg Nevsky MUN
    7. Lizbon IMUN
    8. Dublin SAIMUN
    9. Londra RCIMUN
    10. St. Petersburg SPIMUN
   1. AFS Öğrenci Değişim Programı katılımlarımız
    1. Münih-Almanya
    2. Madrid-İspanya
    3. Paris-Fransa
    4. Bologna-İtalya
    5. Venedik-İtalya
    6. Sicilya-İtalya
   1. "Bienvenido A Mi Mundo / Bienvenue Dans Mon Monde / Dünyama Hoş Geldin - IES Tegueste Projesi"
   2. Avrupa Gençlik Parlamentosu (European Youth Parliament - EYP) Konferansları
    1. Lahey EYP
    2. Lizbon EYP
    3. Madrid EYP
    4. Münih EYP
    5. Tiran EYP
    6. Saraybosna EYP
   1. ASMA (American Scholastic Mathematics Association) Matematik Yarışması
   2. Math League Matematik Yarışması
   3. Invention Challenge
   4. Young Masters Programme (YMP)
   5. Caretakers of Environment International (CEI) Conference
    
04
Des Dışı Öğrenmeler

Lisede gerçekleştirdiğimiz Yaşam Becerileri Atölyeleri (YBA), kulüp ve takım çalışmalarında öğrencilerimiz, hayat boyu yararlanacakları becerileri edinirken kendilerini daha derinden keşfetme imkânı bulurlar. Öğrencilerimiz bu atölye, kulüp ve takımlarda:

 1. Her dönem farklı bir ilgi ve beceri alanını deneyimlerler.
 2. Yetkinliklerini değişen ihtiyaçlarına göre zenginleştirirler.
 3. Yenilikçi ve disiplinlerötesi bir yaklaşımla kendilerini özgürce ifade ederler.
 4. Organizasyon ve stratejik iletişim becerilerini birlikte kullanırlar.
 5. Bilimsel ve sosyal bir düşünce yapısıyla tasarım odaklı çözüm üretme becerisi kazanırlar.
 6. Mesleki becerilerin bir statü sembolü değil, yaşam kalitesini zenginleştiren bir kariyer senaryosu olduğunun bilincine ulaşırlar.
 7. Evrensel sorunları uluslararası platformlarda tartışma şansı yakalarlar.
 8. Sosyal sorumluluğu yaşam felsefesi olarak benimserler.
 9. Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için gerekli koşulların farkına vararak, hem kendileri hem de çevreleri için bu koşulları geliştirme fırsatı bulurlar.
 10. Sanattan ve kişisel farklılıklardan beslenerek yaşamlarını zenginleştirirken toplumsal gelişime katkıda bulunurlar. 

Bu seviyede Yaşam Becerileri Atölyeleri, kulüp ve takım çalışmaları beş temel başlık altında toplanır:

   1. Çeviri Atölyesi
   2. Python ile Kodlama Atölyesi
   3. 3D Modelleme ve Baskı Atölyesi
   4. Dijital İçerik Üretiyorum Atölyesi
   5. Arduino ile Programlama Atölyesi
   6. SEZMECH FRC Robotik Takımı
   7. SEZMECH FLL Lego Robotik Takımı
   8. SEZMECH VEX Robotik Takımı
   1. Diksiyon ve Etkili Konuşma Atölyesi
   2. Ellerimle Anlatıyorum Kulübü
   3. Fütürizm Kulübü
   4. Masallar ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kulübü
   5. MUN Club
   6. Sosyal Sorumluluk Kulübü
   1. Ukulele Atölyesi
   2. Punch Atölyesi Atölyesi
   3. Sezinde Tarihe Yolculuk Atölyesi
   4. Derin Tarih Atölyesi
   5. Kilden Figür Yapımı Atölyesi
   6. Podcast Atölyesi
   7. Makale Yazma Atölyesi
   8. Çizgi Roman Atölyesi
   9. Resim Atölyesi Atölyesi
   10. Taş Boyama Atölyesi
   11. Dijital Art Atölyesi
   12. Bateri Kulübü
   13. Dans Kulübü
   14. Drama Kulübü
   15. Fotoğrafçılık Kulübü
   16. Garageband İle Kendi Müziğini Yap Kulübü
   17. Gezi Rehberi Kulübü
   18. İstanbul'un Yüzleri Kulübü
   19. Kısa Film Kulübü
   20. Moda Kulübü
   21. Oyundan Sahneye Kulübü
   22. Tiyatro Kulübü
   23. Yaratıcı Sanat Kulübü
   24. Wordl Culture Kulübü
   1. Satranç Atölyesi
   2. Yoga Atölyesi
   3. Basketbol Kulübü
   4. Futbol Kulübü
   5. Masa Tenisi Kulübü
   6. Tırmanış Kulübü
   7. Voleybol Kulübü
   1. Behind the movies
   2. Financial Literacy
   3. Düşünme Becerileri ve Akıl Oyunları
   4. GarageBand ile Müzik Prodüksiyonu
   5. Ahşap İşleri ve Marangozluk Atölyesi
   6. Akıl Oyunları Kulübü
   7. Mizah Kulübü
   8. Sezin Radyo Kulübü
   9. Stage English Club
   10. Theory of Knowledge
   11. Psikoloji ve Fikirler Kulübü
   12. Tarihe Yön Veren Kişilikler
   13. Temel Düzey Tamirat Atölyesi
   14. Yemek ve Pasta Kulübü
   15. Yer Şekillerinin 3 Boyutlu Tasarımı ve Harita Okuma
   16. World History

05
Sosyal Sorumluluk

"Geleceğe nasıl katkıda bulunabilirim?" sorusu üzerine sıklıkla kafa yoran Sezin öğrencileri, okulumuzda bu soruya çeşitli cevaplar bulmak ve başkalarının hayatına dokunmak için pek çok fırsat yakalarlar.

Sosyal sorumluluğun maddi bağıştan öte olduğunu bilen öğrencilerimiz, yerel ve küresel sorunların çözümlerine kendi tasarladıkları yöntemlerle katkı sağlarlar. Ürettikleri projeler ile pek çok konuda farkındalık yaratırken ve kazanırken bakış açılarını dönüştüren deneyimler yaşarlar.

Hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projeleri öğrencilerimizin;

 1. Kendi toplumuyla iç içe yaşayan, toplumsal sorunların ve değişimlerin bilincinde olan,
 2. İhtiyaç sahiplerine bağış yapmanın ötesinde ürettikleriyle destekte bulunan,
 3. Ötekileştirmek yerine etkileşime giren, farklılıklardan korkmayan,
 4. Başkalarına destek verirken kendi fırsatlarının ve eksikliklerinin farkına varan,
 5. Organizasyon ve liderlik becerilerine sahip bireyler olmalarında önemli rol oynar.
Lise öğrencilerimiz beş temel alanda sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirirler:
  • Öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası 11 farklı sivil toplum kuruluşuyla ortak organizasyonlar ve iş birlikleri gerçekleştirirler.  Bu çalışmalarda:

   1. Sivil toplum kuruluşlarının önemi ile ilgili bilinç oluşturmak amacıyla ortak eğitim ve sunumlar düzenlerler.
   2. Sivil toplum kuruluşlarının organizasyonlarında bizzat rol alır veya etkinliklerine katılım gösterirler.
   3. Farklı kurum içi organizasyonlarla sivil toplum kuruluşlarına destek olurlar.
   4. İhtiyaç gruplarına destek amaçlı ürünler hazırlar, tiyatro gösterileri vb. eğitsel faaliyetler organize ederler.
  • Öğrencilerimiz hem kendi bölgelerindeki hem de Samsun, Kars, Balıkesir ve Kütahya illerindeki kardeş okullarımızda toplumsal hizmet çalışmaları yürütürler. Bu çalışmalarda:

   1. Farklı yaş gruplarıyla yabancı dil, dans, resim gibi alanlarda eğitsel faaliyetler düzenlerler.
   2. Okulumuzda gerçekleştirilen sanat gösterilerini ve beceri atölyelerini kardeş okullarımızda da uygulama ve paylaşma fırsatı bulurlar.
   3. İhtiyaç ve problem tespiti yaparak destek grupları organize ederler.
   4. Köy-kent yaşamındaki farklılıkları deneyimleyerek toplumsal bilinç geliştirir ve kültürel açıdan zenginleşirler.
   5. Eğitim ve öğretim koşullarının gelişimine bizzat yerinde destek verirler. Ortaklık yaptığımız okulların atölye ve kütüphanelerini bu organizasyonlar vasıtasıyla yenilerler.
  • Öğrencilerimiz engelliler, yaşlılar, evsizler, göçmenler ve mülteciler olmak üzere dezavantajlı gruplarla ilgili kalıplaşmış duygu ve yargıların kırılması, kapsayıcı bir bakış açısının inşası ve yayılması amacıyla etkili çalışmalar yürütürler. Bu çalışmalarda:

   1. Farklı engelli gruplarıyla atölyeler, sanat ve spor etkinlikleri gerçekleştirirler.
   2. Evsiz bireylere destek veren kurumlar için iş güçleriyle ve düzenledikleri kampanyalarla gönüllü olurlar. 
   3. Düzenli olarak yaptıkları huzurevi ziyaretlerinde yaşlılar için etkinlikler düzenlerler.
   4. Uluslararası ölçekte sosyo-ekonomik sorunlar için kampanyalar organize ederler.
   5. Mültecilerin yaşadıkları sorunlar üzerine farkındalık yaratmak amacıyla panel vb. eğitim faaliyetleri gerçekleştirirler.
  • Öğrencilerimiz toplumsal eşitlik ve cinsiyet ayrımcılığı konusunda bilinç oluşturmak amacıyla okul içinde ve dışında uluslararası kriterlere uygun sunumlar ve faaliyetler gerçekleştirirler. Her yıl seçtikleri kulüpler ile katıldıkları ulusal ve uluslararası konferanslarda toplumsal eşitliğe dair sorunları tartışma fırsatı bulurlar.
  • Öğrencilerimiz için çevre bilincine sahip olmak, tüm canlıların yaşamlarına değer vermek ve geleceklerine bu bağlamda sahip çıkmak önemli bir yaşam felsefesidir. Bu alanda öğrencilerimiz:

   1. 5 ulusal ve 3 uluslararası sivil toplum kuruluşuyla ortak çalışmalar yürütürler.
   2. Geri ve ileri dönüşüm projeleriyle üretim kültürünün gelişimine katkıda bulunurlar.
   3. Hayvanların yiyecek ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere kampanyalar ve organizasyonlar düzenlerler. 
   4. Her dönem nesli tükenen canlılar konusunda farkındalık yaratmak amacıyla sunumlar ve paneller gerçekleştirirler.
    

06
Yönetim Kadrosu

Bahadır Özkan
Okul Müdürü
Gamze Turgut
Akademik Müdür Yardımcısı
Meral Yalçın
Müdür Yardımcısı
Vahdet Doğan
IB Koordinatörü & Müdür Yardımcısı
Didem Özcumalı
Müdür Yardımcısı

İdari Destek Birimleri

Hilal Bilgi
Veli İletişim Sorumlusu
hilalbilgi@sezin.k12.tr
Dahili No: 213
Aydan Emanet Serttaş
Öğrenci İşleri- Veli İletişim Sorumlusu
aydanserttas@sezin.k12.tr
Dahili No: 178

07
Sezin Lise Öğrencisi


 1. Bilimsel veriye nasıl ulaşacağını ve onu nasıl değerlendireceğini bilir.

 2. Toplumsal değerlerini yok saymayan bir dünya vatandaşıdır. 

 3. Kültürlerarası iletişimde kendini iki yabancı dilde rahatlıkla ifade eder.

 4. Başarı için bazen risk almak gerektiğinin farkındadır.

 5. Teknolojinin hayatını kontrol etmesine izin vermez.

 6. Gelecek üzerine kafa yoran bir fütüristtir.

 7. Teslimiyetçi değildir, inandığını savunmaktan çekinmez.

 8. Adil olmanın öneminin bilincindedir.

 9. Ruhunu sanatla besler ve estetik bakış açısı geliştirir.

08
Kariyer Planlama


Hazırlık sınıfında başlayan ve üniversite tercih dönemine kadar devam eden kariyer planlama çalışmaları ile, öğrencilerin sahip oldukları özelliklere uygun donanım geliştirmeleri ve sağlıklı seçimler yapmaları hedeflenir."Yetenekler ve eğilimler değişebilir ve gelişebilir" anlayışından hareketle öğrenciler süreç boyunca izlenir ve desteklenir.

Öğrencileri üniversite eğitimi, iş hayatının beklentileri, edinilmesi gereken beceriler vb. konularda bilgilendirmek amacıyla okulumuzda düzenli olarak meslek buluşmaları gerçekleştirilir. Belirlenen alanda çalışan bir akademisyen, iş insanı, velimiz veya eğitim gören bir öğrenci okulumuzu ziyaret ederek deneyimlerini öğrencilerimizle paylaşır.

9., 10. ve 11. sınıf öğrencilerimiz, Yaz Stajı Programı kapsamında çeşitli şirketlerde staj yaparak ilgi duydukları meslekleri yakından tanıma imkanı elde ederler.

9
IB Diploma Programı

IB Diploma Programı (DP) uluslararası bir eğitim programıdır. Aynı içerik, bu eğitim programını uygulayan tüm dünya okullarında öğrencilere benzer yöntemlerle aktarılır. Bu program, kültürler arası anlayış içerisinde daha iyi ve daha huzurlu bir dünya oluşturulmasını hedefleyen, araştıran, sorgulayan, bilgili ve duyarlı genç bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Okulumuzda bu eğitim programı 11. ve 12. sınıf seviyesinde bu eğitimi almayı tercih eden öğrencilerimize uygulanır. 
  • IB’yi diğer uluslararası eğitim programlarından ayıran en önemli özellik IB’nin bir diploma programı olmasıdır. Öğrencinin bu diplomayı elde edebilmesi için sadece derslerde başarılı olması yeterli değildir. Aynı zamanda bir grup sosyal etkinliği gerçekleştirmesi (CAS) ve ilgi duyduğu bir alanda yaşanan bir soruna çözüm üretmeye çalıştığı bir araştırma projesi olan bitirme tezini  (Extended Essay) tamamlaması gerekmektedir. Ayrıca IB’nin tüm ders gruplarında yeri olan Bilgi Kuramı (Theory of Knowledge) dersininde gerekliliklerini de yerine getirmesi gerekir. Bu ders kapsamında öğrenciler bilgiye ulaşmayı, bilginin doğruluğunu sorgulamayı, elde ettiği bilginin sentezini ve analizini doğru yapmayı ve doğru bir şekilde kullanmayı öğrendiği öğrenirler.  Tüm bu çalışmalar öğrencinin her yönüyle gelişmesini sağlar. 

   IB eğitim hedefi doğrultusunda öğrencilerin sınırlarını zorlayacak, onların becerilerini geliştirecek farklı eğitim ve öğretim yöntemlerinin öğretmenler tarafından kullanılmasını sağlar. Bu noktada da öğretmenlerin kendilerini yenilemelerini ve geliştirmelerini sağlayacak fırsatlar sunar. Eğitimciler IB tarafından düzenlenen uluslararası eğitim programlarına düzenli olarak katılırlar. Bu eğitimlerde farklı ülkelerinden katılan diğer eğitimcilerle birlikte deneyimlerini birbirlerine aktarabilme imkanı bulurlar. 

   Okulumuzda bu eğitim programı 11. ve 12. sınıf seviyesinde bu eğitimi almayı tercih eden öğrencilerimize uygulanır. Öğrencilerimiz 6 ders grubundan üniversitede okumayı planladıkları bölümleri göz önünde bulundurarak ders seçimleri yapar. İki yıl süren eğitim sürecinde farklı formatlarda ürünler ortaya koyarlar. Bu çerçevede makaleler, sunumlar, laboratuvar deneyleri, sergiler ve saha çalışmaları gerçekleştirirler. Ortaya koydukları bu ürünler öğretmenlerimiz tarafından değerlendirilir. Eğitimin sonunda 12. sınıfın mayıs ayında aldıkları 6 dersten sınavlara girerler. Bu sınavlar yurtdışındaki eğitmenler tarafından değerlendirilir. İstenen nitelikte ürünler ortaya koyan ve sınavlarda başarılı olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. 

   IB diploması yurt dışı üniversite başvurusu yapacak öğrenciler için büyük avantajlar sağlar. Yurt dışı üniversiteler bu tür uluslararası programları başarıyla tamamlayan öğrencilere öncelikli kabuller sunar. Öğrenciler diploma notlarına göre burs alabilir, IB eğitimi sırasında aldıkları derslere göre de üniversitedeki bir grup dersten muaf olabilirler.
10
Üniversiteye Hazırlık

Sezinde üniversiteye hazırlık; öğrenci tanıma çalışmalarıyla başlayan, yönlendirme faaliyetleri, akademik çalışmalar ve tercih danışmanlığı ile devam eden, üniversite sürecinde ve sonrasında ise yaşam danışmanlığı formuna evrilen bir süreçtir.

İlk etapta öğrenciler okuduğunu anlama, çıkarımda bulunma, analiz ve sentez yapma gibi temel becerileri edinmelerini sağlayacak akademik süreçlere girerler. Ulusal ve uluslararası tüm sınavlarda gerekli olan bu becerileri edinen öğrenciler, sınav sistemi ne olursa olsun başarıya ulaşabilirler. Bu süreç devam ederken yürütülen öğrenci tanıma çalışmaları ile öğrencinin hedefleri tespit edilir. 

Öğrencimizin çalışma programı eğitim almak istediği ülke ve tercih ettiği bölüm başta olmak üzere çeşitli faktörler dikkate alınarak planlanır. Ortak dersler dışında tüm lise yaşamı boyunca katılacağı kulüpler, ulusal ve uluslararası projeler, sosyal sorumluluk çalışmaları ve ders takviyelerinin planlamaları bu tercihler doğrultusunda yapılır. 

Temel tercihlere yönelik planlamaların yanı sıra tüm öğrencilerimizle Üniversite Hazırlık Takviye Programı yürütülür. Bu program kapsamındaki ölçme çalışmalarıyla öğrencilerimiz 9. sınıftan itibaren eksiklerini kapatırlar. 11. ve 12. sınıfta ise okul dışından desteğe ihtiyaç duymadan üniversiteye giriş sınavına hazırlanırlar. Tüm lise konularını en az 3 kez tekrar ederek kalıcı öğrenme aşamasına geçerler. Deneme sınavları ile zaman yönetimi becerilerini geliştirir, farklı soru dillerine alışkanlık kazanır ve Türkiye genelindeki durumlarını görürler. 

Yönlendirme ve danışmanlık çalışmalarımız tercih süreci boyunca da devam eder. Öğrenci ve veli grubu bilgilendirmelerine ek olarak bireysel randevularla tüm soru işaretleri ortadan kaldırılır.

 
 • Geçmiş yıllardaki üniversite yerleştirme sonuçlarını görmek için tıklayınız.
  • 2019 mezunlarımızın üniversite yerleştirme sonuçlarını görmek için tıklayınız.
   • 2019 YKS ve üniversiteye yerleştirme sonuçlarına göre yurtiçi üniversite tercihi yapan, lise yaşamları boyunca yürüttükleri sosyal ve akademik çalışmalar ile yurtdışı üniversitelere başvuran öğrencilerimizin elde ettikleri %100 yerleşme oranı ve gösterdikleri başarılarıyla gurur duyduk. Tüm mezunlarımızı kutluyor ve başarılarının sürekli olmasını diliyor, bu başarıya ulaşılmasını sağlayan tüm eğitim kadromuza emekleri için teşekkür ediyoruz.

  • 2018 mezunlarımızın üniversite yerleştirme sonuçlarını görmek için tıklayınız.


  • 2017 mezunlarımızın üniversite yerleştirme sonuçlarını görmek için tıklayınız.  • 2016 mezunlarımızın üniversite yerleştirme sonuçlarını görmek için tıklayınız.
  • 2015 mezunlarımızın üniversite yerleştirme sonuçlarını görmek için tıklayınız.


  • 2014 mezunlarımızın üniversite yerleştirme sonuçlarını görmek için tıklayınız.


  • 2013 mezunlarımızın üniversite yerleştirme sonuçlarını görmek için tıklayınız.


  • 2012 mezunlarımızın üniversite yerleştirme sonuçlarını görmek için tıklayınız.


  • 2011 mezunlarımızın üniversite yerleştirme sonuçlarını görmek için tıklayınız.
  • 2010 mezunlarımızın üniversite yerleştirme sonuçlarını görmek için tıklayınız.
  • 2009 mezunlarımızın üniversite yerleştirme sonuçlarını görmek için tıklayınız.
  • 2008 mezunlarımızın üniversite yerleştirme sonuçlarını görmek için tıklayınız.
  • 2007 mezunlarımızın üniversite yerleştirme sonuçlarını görmek için tıklayınız.
  • 2006 mezunlarımızın üniversite yerleştirme sonuçlarını görmek için tıklayınız.
  • 2005 mezunlarımızın üniversite yerleştirme sonuçlarını görmek için tıklayınız.
11
Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı

Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı Birimi olarak amacımız, yükseköğrenimlerine yurt dışında devam etmek isteyen veya bu seçeneği alternatif hedef olarak düşünen öğrenci ve velilerimize karar verme ve başvuru aşamalarında gerekli tüm desteği sunmaktır.

Öğrenci ve velilerimizle yapılan birebir görüşmeler ve periyodik bilgilendirme toplantıları ortaokul yıllarında başlar ve lise dönemi boyunca devam eder. Lise yıllarında öğrencilerimiz okulumuzun zengin akademik, sosyal, kültürel ve sportif imkânları, güçlü İngilizce ve ikinci yabancı dil (Almanca, Fransızca, İspanyolca) programları ile eğitimlerini yurt dışında devam ettirmeye hazır hale gelirler. Bu süreçte dileyen öğrencilerimiz farklı ülkelerdeki dil ve yaz okullarına veya üniversite hazırlık programlarına yönlendirilir. 

10. ve 11. sınıf öğrencilerimizle yurt dışı başvuru sürecinin ön hazırlık aşamasında bilgilendirme toplantıları yapılır. 11. sınıfın başından itibaren öğrencilerimiz farklı ülkelerden üst düzey üniversitelerin temsilcileriyle okulumuzda bir araya gelerek kendilerini bekleyen süreçler hakkında detaylı bilgi edinirler. Lise son sınıfta ise öğrencilerimize şekillenmiş hedefleri doğrultusunda başvuru süreçleri boyunca destek olunur. 

Özel Sezin Okulu olarak yaptığımız çalışmalar sonucunda, yurt dışında üniversite okumayı hedeflemiş mezunlarımız bugün Avrupa, ABD, Kanada, Güney Amerika ve Uzak Doğu'da eğitimlerine devam etmektedirler. Detaylar için lütfen www.dunyadasezin.com adresini ziyaret ediniz.

  • ACADEMIC TERM UNIVERSITY DEPARTMENT COUNTRY
   2021-2022 Bocconi International Economics and Business IT
   2021-2022 University of Edinburgh International Economics and Business UK
   2021-2022 University of Manchester International Economics and Business UK
   2021-2022 University of Southampton International Economics and Business UK
   2021-2022 University of Warwick International Economics and Business UK
   2021-2022 Tilburg University International Business Administration NL
   2021-2022 Vrije University International Business Administration NL
   2021-2022 University of Padua Biology of Human Health IT
   2021-2022 Cornell University Biomedical Engineering - 100% Scholarship US
   2021-2022 Radboud University Molecular Life Sciences NL
   2021-2022 The Ohio State University Biological Sciences US
   2021-2022 Penn State University Biological Sciences US
   2021-2022 University of Minnesota, Twin Cities Biological Sciences US
   2021-2022 University of Iowa Biological Sciences - 20% Scholarship US
   2021-2022 University of California, Merced Biological Sciences US
   2021-2022 University of South Florida Biological Sciences US
   2021-2022 University of San Francisco Biological Sciences - 30% Scholarship US
   2021-2022 University of New Hampshire Biological Sciences - 20% Scholarship US
   2021-2022 Queen's University Bachelor of Science (Hons.) CAN
   2021-2022 University of Guelph Biological Sciences - 30% Scholarship CAN
   2021-2022 University of Stirling Biological Science (Hons.) - 10% Scholarship UK
   2021-2022 Utrecht University(conditionally) Molecular and Biophysical Life Sciences NL
   2021-2022 Monash University Bachelor of Science Australia
   2021-2022 University of California: Santa Barbara Computer Science US
   2021-2022 Northeastern University Computer Science US
   2021-2022 Virginia Tech Computer Science US
   2021-2022 University of Miami Computer Science US
   2021-2022 San Diego State University Computer Science US
   2021-2022 University of Wisconsin-Madison Computer Science US
   2021-2022 St. Bonaventure University Marketing - 100% Scholarship US
   2021-2022 University of Tampa Marketing - 50% Scholarship US
   2021-2022 Whittier college Marketing - 60% Scholarship US
   2021-2022 Bellarmine university Marketing - 80% Scholarship US
   2021-2022 Michigan State University Computer Science - 100% Scholarship US
   2021-2022 Ca' Foscari University of Venice Business Administration IT
   2021-2022 University of the Arts London (Central Saint Martins) BA (Hons) Product and Industrial Design UK
   2021-2022 Rhode Island of School of Design Industrial Design US
   2021-2022 Parsons School of Design | The New School Foundation - Industrial Design US
   2021-2022 Pratt Institute Product Design - 15% Scholarship US
   2021-2022 University of Trieste Business and Management IT
   2021-2022 University of Wisconsin- Madison International Business US
   2021-2022 Penn State Business US
   2021-2022 Rutgers University Business US
   2021-2022 University of Washington Business Administration US
   2021-2022 University of Richmond Business US
   2021-2022 UC Santa Barbara Economics US
   2021-2022 University of Exeter Business and Managment UK
   2021-2022 University of Birmingham Business and Managment UK
   2021-2022 University of Toronto- Mississauga Studies in Commerce CAN
   2021-2022 University of Vrije International Business Administration NL
   2021-2022 Maastricht University ( conditianally) Business Engineering NL
   2021-2022 Savannah College of Art and Design Bachelor of Fine Arts - 70% Scholarship US
   2021-2022 OTİS College of Art and Design Design - 10.000$ Scholarship per year US
   2021-2022 School of the Art Institute of Chicago Bachelor of Fine Arts - 14.000$ Scholarship per year US
   2021-2022 School of Visual Arts BFA Design Program US
   2021-2022 University of Arts London Foundation- Art&Design UK
   2021-2022 Loughborough University Art Foundation Programme UK
   2021-2022 Goldsmiths University of London FT BA Design UK
   2021-2022 Pratt Instıtute BID Industrial Design - 80.000$ Scholarship US
   2021-2022 Rotterdam University of Applied Sciences International Business NL
   2021-2022 Hanze University of Applied Sciences International Business NL
   2021-2022 University of Amsterdam (conditionally) Economics and Business Economics NL
   2021-2022 Eöstvös Lorand University International Business Economics HUN
   2021-2022 University of East Anglia International Business Management - 4.000£ Scholarship UK
   2021-2022 University of Brighton Business and Management with Economics UK
   2021-2022 University of Cumbria International Business Management UK
   2021-2022 HAN University Chemistry NL
   2020-2021 Carleton University Industrial Design ($36,000 Scholarship) CAN
   2020-2021 Concordia University Computer Science CAN
   2020-2021 Concordia University Industrial Engineering CAN
   2020-2021 Dawson College Mathematics and Statistics CAN
   2020-2021 McMaster University Engineering CAN
   2020-2021 TAV College Health Science CAN
   2020-2021 Toronto University Computer Science CAN
   2020-2021 UBC The University of British Columbia Computer Science CAN
   2020-2021 University of Ottawa Computer Science CAN
   2020-2021 University of Toronto Computer Science (St. George) CAN
   2020-2021 University of Toronto Mississauga Computer Science, Mathematics and Statistics CAN
   2020-2021 University of York Computer Science CAN
   2020-2021 Waterloo University Electrical Engineering CAN
   2020-2021 YORK University Lassonde School of Engineering, B.Eng., Spec. Hons. Engineering  CAN
   2020-2021 YORK University Faculty of Science, B.Sc., Spec. Hons. Environmental Science CAN
   2020-2021 YORK University Faculty of Liberal Arts and Professional Studies, B.A., Hons. Political Science (International Bachelor of Arts) CAN
   2020-2021 EICAR École Internationale de Création Audiovisuelle et de Réalisation Film Directing FR
   2020-2021 Trinity College Psychology IE
   2020-2021 Hebrew University of Jerusalem The department will be determined after the prep class. IL
   2020-2021 Bologna University Economics IT
   2020-2021 Bologna University Business Administration IT
   2020-2021 Ca’ Foscari University of Venice MA Economics and Management of Arts and Cultural Activities IT
   2020-2021 Istituto Marangoni Art & Design %20 Scholarship IT
   2020-2021 LUISS Guido Carli University Business Administration IT
   2020-2021 NABA Nuova Accademia di Belle Arti Painting & Drawing IT
   2020-2021 Politechnico Di Torino Architecture IT
   2020-2021 Universita Delgi Studi Di Milano International Politics, Law and Economics (IPLE) IT
   2020-2021 University of Turin Business and management IT
   2020-2021 University of Groningen Biology NL
   2020-2021 Amsterdam University College Liberal Arts with Science Major NL
   2020-2021 Erasmus Univeristy Rotterdam International Bachelor Communication and Media NL
   2020-2021 Leiden University Psychology NL
   2020-2021 Maastricht University Biomedical Sciences NL
   2020-2021 Maastricht University Psychology NL
   2020-2021 Maastricht University Maastricht Science Program NL
   2020-2021 Maastricht University Digital Society NL
   2020-2021 Maastricht University Biomedical Sciences NL
   2020-2021 Maastricht University Science Program NL
   2020-2021 Tilburg University Artificial Intelligence NL
   2020-2021 Tilburg University Liberal Arts and Sciences NL
   2020-2021 Tilburg University Cognitive Science and Artificial Intelligence NL
   2020-2021 Tilburg University Online Culture: Art, Media and Society NL
   2020-2021 Tilburg University Psychology NL
   2020-2021 Tilburg University Business Administration NL
   2020-2021 University of Groningen Applied Mathematics NL
   2020-2021 University of Twente International Foundatition - Behavioural and Social Sciences NL
   2020-2021 Vrije Universiteit Amsterdam Biomedical Sciences NL
   2020-2021 Vrije Universiteit Amsterdam Communication Science NL
   2020-2021 Vrije Universiteit Amsterdam Business Administration NL
   2020-2021 Vrije Universiteit Amsterdam Biomedical Sciences NL
   2020-2021 Wageningen University & Research Food Technologies NL
   2020-2021 Wageningen University & Research Animal Science NL
   2020-2021 Warsaw Film School Cinematography &Post Production PL
   2020-2021 Brighton University Product Design UK
   2020-2021 City, University of London Media, Communication and Sociology UK
   2020-2021 Goldsmiths, University of London Media and Communications UK
   2020-2021 King's College London Culture, Media & Creative Industries UK
   2020-2021 Kingston College Product and Furniture Design UK
   2020-2021 Nottingham Trent University Computer Science UK
   2020-2021 Sussex University Product Design UK
   2020-2021 UAL (University of the Arts London) Industrial Design UK
   2020-2021 University of Birmingham Computer Science UK
   2020-2021 University of Exeter Computer Science UK
   2020-2021 University of Leeds Computer Science UK
   2020-2021 University of Manchester Computer Science UK
   2020-2021 University of Nottingham International Media and Communications Studies UK
   2020-2021 University of Sheffield Computer Science UK
   2020-2021 University of Surrey Media and communication UK
   2020-2021 University of the Arts London Media Communications UK
   2020-2021 Uwe Bristol University Product Design UK
   2020-2021 Alfred University School of Art & Design Art & Design (%80 Presidential Award Miller Scholarhip) US
   2020-2021 Arizona State University Management (%10 Scholarship) US
   2020-2021 Auburn University Undecided (%100 scholarship) US
   2020-2021 Chapman University Business and Economics (%70 Scholarship) US
   2020-2021 Clarkson University Engineering & Management (Honor Program) US
   2020-2021 Cleveland Institute of Art Bachelor of Fine Arts degree program in Drawing (%50 Deans Scholarship) US
   2020-2021 Cleveland State University Computer Science (%100 scholarship) US
   2020-2021 Colorado School Of Mines Chemical Engineering - Biological Engineering Specialty US
   2020-2021 Columbia College Chicago Fine arts (%20Excellence Award) US
   2020-2021 Columbus College of Art & Design Fine Arts (%25 Merit Scholarship) US
   2020-2021 Cornell University Computer Science US
   2020-2021 Denison University Economics (%85 scholarship) US
   2020-2021 Drexel University Economics US
   2020-2021 Eckerd College Business Administration (%75 Scholarship) US
   2020-2021 Fordham University Economics US
   2020-2021 Fordham University Undecided (%100 scholarship) US
   2020-2021 Henderson State University Computer Science (%100 scholarship) US
   2020-2021 Hofstra University Industrial Engineering (($102,000 scholarship) (%45)) US
   2020-2021 Long Island University Business and Artificial Intelligence (($25.000 annual scholarship) (%50)) US
   2020-2021 Manhattan College Business (($35.000 annual scholarship) (%60)) US
   2020-2021 Marymount Manhattan College Business (($18.000 annual scholarship) (%50)) US
   2020-2021 Michigan State University Management (%10 Scholarship) US
   2020-2021 Northwestern Computer Science (%50 scholarship) US
   2020-2021 Oakland University Computer Science (%100 scholarship) US
   2020-2021 Ohio University Engineering Technology and Management + Business (Honor Program) (($32.000 scholarship) (%70)) US
   2020-2021 OTIS College of Art and Design Fine Arts (%50 Scholarship Presidential Award) US
   2020-2021 Penn State Finance (%20 Scholarship) US
   2020-2021 Pittshbourgh University Computer Science (%100 scholarship) US
   2020-2021 Pratt Institute Industrial Design ($24,000 Scholarship) US
   2020-2021 Purdue University Computer Science US
   2020-2021 Rollins College Business Administration (%75 Scholarship) US
   2020-2021 Rutgers University New Bruinswick Finance (%65 Scholarship) US
   2020-2021 SCAD Savannah College of Art and Design Bachelor of Fine Arts Achievement (%12 Scholarship) US
   2020-2021 Seton Hall University Law and Business (($80.000 scholarship) (%50)) US
   2020-2021 UIUC University of Illinois at Urbana-Champaign Computer Science US
   2020-2021 University of Bucknell Computer Science (%100 scholarship) US
   2020-2021 University of California Riverside Business and Economics US
   2020-2021 University of Chicago Undecided US
   2020-2021 University of Darthmouth Undecided (%50 scholarship) US
   2020-2021 University of Denver Undecided (%100 scholarship) US
   2020-2021 University of Hawaii Computer Science (%100 scholarship) US
   2020-2021 University of Iowa Business Analytics and Information Systems US
   2020-2021 University of Massachusetts Amherst Business and Economics (%60 Scholarship) US
   2020-2021 University of Minnesota Undecided (%100 scholarship) US
   2020-2021 University of Nevada, Las Vegas Hospitality Management US
   2020-2021 University of New Haven Bachelor of Arts (%20 Charger Award) US
   2020-2021 University of Penn Computer Science (%85 scholarship) US
   2020-2021 University of South Florida Data Information Systems US
   2020-2021 University of Texas A&M Computer Science (%75 scholarship) US
   2020-2021 Univesity of the Arts Philedelphia Fine Arts (%20 Merit Scholarship) US
   2020-2021 UNLV Computer Science (%100 scholarship) US
   2020-2021 Utah University Computer Science (%100 scholarship) US
   2020-2021 Villanova University Computer Science (%100 scholarship) US
   2020-2021 William & Mary Economics (%100 scholarship) US
   2020-2021 Yale University Undecided (%75 scholarship) US
   2020-2021 Dickinson University Computer Science (%100 scholarship) US
   2020-2021 Kenyon College Economics (%100 scholarship) US
   2020-2021 MICA (Maryland Institute College of Art) Product Design ($30,000 Scholarship) US
   2020-2021 New York University Computer Science (%90 scholarship) US
   2020-2021 Scad (Savannah College of Art and Design) Industrial Design ($24,000 Scholarship) US
   2020-2021 University of Wyoming Economics (%100 scholarship) US
   2020-2021 Wentworth Institute of Technology Industrial Design ($54,000 Scholarship) US
   2019-2020 Centre for Entertainment Arts Langara Computer Animation Art and Design CAN
   2019-2020 McGill University Faculty of Arts and Science, Cognitive Science (50%) CAN
   2019-2020 McGill University Faculty of Science, Computer Science CAN
   2019-2020 University of British Columbia Bachelor of Arts ( Political Science) CAN
   2019-2020 University of British Columbia(UBC) Faculty of Science, Computer Science (25%) CAN
   2019-2020 University of Guelph Faculty of Science, Computer Science (30%) CAN
   2019-2020 University of Toronto Faculty of Arts and Science ( International Relations) CAN
   2019-2020 University of Toronto Scarborough Campus Faculty of Arts and Science, Social Sciences and Humanities (Alternate Offer) 10-20% CAN
   2019-2020 University of Waterloo Global Business and Digital Arts CAN
   2019-2020 Eötvös Loránd University Psikoloji  HUN
   2019-2020 University of Pécs Psikoloji  HUN
   2019-2020 Politecnico di Torino Otomotive Engineering IT
   2019-2020 Leiden University Psychology (Holland Scholarship) 5000€ NED
   2019-2020 Leiden University  Political Science: Specialisation International Relations and Organisations. NED
   2019-2020 Leiden University  Psychology NED
   2019-2020 Tilburg University Psychology NED
   2019-2020 Vrije University Amsterdam Psychology NED
   2019-2020 Vrije University Amsterdam Media and Communication NED
   2019-2020 Glasgow University Psychology (Undergraduate Excellence Scholarship) 5000 £ SCO
   2019-2020 Anglia Ruskin University Cambridge Computer Games Art  UK
   2019-2020 Bournemouth University  Computer Animation Art and Design UK
   2019-2020 Coventry University  Games Art  UK
   2019-2020 De Montfort University Leicester Game Art UK
   2019-2020 King's College Economy UK
   2019-2020 Leeds Art University  Comic and Concept Art UK
   2019-2020 Nottingham Trent University  Games Art  UK
   2019-2020 Royal Holloway International Relations UK
   2019-2020 Royal Holloway, University of London Economy UK
   2019-2020 Solent University  BSc (Hons) Maritime Business UK
   2019-2020 Sussex University Psychology UK
   2019-2020 Trinity College Dublin Foundation Year, Science Pathway UK
   2019-2020 University College London (UCL) Politics and International Relations UK
   2019-2020 University College London (UCL) Faculty of Science, Computer Science UK
   2019-2020 University of Bath Faculty of Science, Articial Intelligence and Computer Science UK
   2019-2020 University of Bath Computer Science and Artificial Intelligence UK
   2019-2020 University of Birmingham Political Science and International Relations UK
   2019-2020 University of Birmingham Psychology UK
   2019-2020 University of Exeter International Relations UK
   2019-2020 University of Exeter Economy UK
   2019-2020 University of Exeter Computer Science UK
   2019-2020 University of Kent Economy UK
   2019-2020 University of Manchester Faculty of Science, Artificial Intelligence UK
   2019-2020 University of Sussex Economy UK
   2019-2020 University of Sussex Computer Science UK
   2019-2020 University of Sussex Computer Science and Artificial Intelligence UK
   2019-2020 University of Warwick Faculty of Science, Computer Science UK
   2019-2020 Brown University Politics and International / Full Scholarship (School Fee, Accomodation, etc.) US
   2019-2020 Bucknell University Engineering Department (91%) US
   2019-2020 California State University Long Beach  Engineering Department US
   2019-2020 Dartmouth College Politics and International Relations / Full Scholarship (School Fee, Accomodation, etc.) US
   2019-2020 Duke University Politics and International Relations / Full Scholarship (School Fee, Accomodation, etc.) US
   2019-2020 Fordham University  Undecided Major (85%) US
   2019-2020 George Washington University  Engineering Department US
   2019-2020 Loyola Marymount University  Engineering Department US
   2019-2020 Northwestern University Politics and International Relations / Full Scholarship (School Fee, Accomodation, etc.) US
   2019-2020 Ohio State Univeristy Politics and International Relations / Full Scholarship (School Fee, Accomodation, etc.) US
   2019-2020 Pepperdine University  Undecided Major  (50%) US
   2019-2020 Princeton University Politics and International Relations / Full Scholarship (School Fee, Accomodation, etc.) US
   2019-2020 Purdue University Politics and International Relations / Full Scholarship (School Fee, Accomodation, etc.) US
   2019-2020 San Jose State University  Engineering Department (70%) US
   2019-2020 UCLA, University of California, Los Angles Politics and International Relations /  Full Scholarship (School Fee, Accomodation, etc.) US
   2019-2020 University of California Davis  Engineering Department (20%) US
   2019-2020 University of Notre Dame Politics and International Relations / Full Scholarship (School Fee, Accomodation, etc.) US
   2019-2020 University of Pacific Engineering Department (50%) US
   2019-2020 Yale University Politics and International Relations / Full Scholarship (School Fee, Accomodation, etc.) US
   2018-2019  Pıerre Marıe Curıe Sorbonne Unıversıtés  Science And Technology Faculty Chemistry  FR
   2018-2019  Universités De Strasbourg  Chemistry Department  FR
   2018-2019  Durham Universit  Law  UK
   2018-2019  University Of Toronto  Chemical Engineering (Scholarship)  CAN
   2018-2019  University Of Toronto  Physiology  (Scholarship)  CAN
   2018-2019  Delft University Of Technology   Computer Science  NED
   2018-2019  Maastricht University  Data Science And Knowledge Engineering  NED
   2018-2019  Vrije Universiteit  Amsterdam Computer Science  NED
   2018-2019  Eicar Film And Television School Paris  Film Production  FR
   2018-2019  Los Angeles Film School  Film And Production  US
   2018-2019  Ithaca College  Film And Production  US
   2017-2018 Concordia University John Molson School of Business Business CAN
   2017-2018 Dalhousie University Computer science CAN
   2017-2018 McGill University Business Management CAN
   2017-2018 Trent University Business Administration Marketing and Consumer Culture CAN
   2017-2018 University of Guelph Computer science CAN
   2017-2018 University of Guelph Psychology CAN
   2017-2018 University of Victoria Economy CAN
   2017-2018 University of Waterloo Computer science & Mathematics CAN
   2017-2018 Wilfrid Laurier University Computer science & Mathematics CAN
   2017-2018 York University Marketing CAN
   2017-2018 EICAR International Film School Cinema FR
   2017-2018 Erasmus University Rotterdam Psychology NED
   2017-2018 Leiden University Psychology NED
   2017-2018 Maastricht University Psychology NED
   2017-2018 Exeter University Management with Marketing UK
   2017-2018 Kent University Marketing UK
   2017-2018 Kings College,London Law - Foundation UK
   2017-2018 Oxford Brookes Business and Marketing Management UK
   2017-2018 Royal Holloway University of London Management with Marketing UK
   2017-2018 Sheffield University Law UK
   2017-2018 University of Birmingham Law UK
   2017-2018 University of Southampton Law UK
   2017-2018 University of Westminster International Marketing UK
   2017-2018 University of York Law UK
   2017-2018 CSU Channel Islands School of Liberal Arts Music US
   2017-2018 CSU East Bay School of Liberal Arts Music US
   2017-2018 CSU Fresno State School of Liberal Arts Theatre Arts and Dance US
   2017-2018 Saddleback College Theatre Arts US
   2017-2018 San Francisco State University School of Liberal Arts Music US
   2017-2018 Santa Monica College Theatre Arts US
   2016-2017 Vienna Technical University Chemical Process Engineering AUS
   2016-2017 KU University of Leuven Business and Business Economics BEL
   2016-2017 KU University of Leuven Chemical Process Engineering BEL
   2016-2017 Carleton University International Politics CAN
   2016-2017 Concordia – John Molsen School of Business İnternational Business CAN
   2016-2017 Dalhousie University International Relations and Global Development CAN
   2016-2017 McGill University Biology CAN
   2016-2017 McGill University Globalization and International Development CAN
   2016-2017 Queens University International Relations CAN
   2016-2017 Simon Fraser University Faculty of Arts and Social Sciences CAN
   2016-2017 Clausthal University of Technology Chemical Engineering GER
   2016-2017 Rheinwaal University Industrial Engineering GER
   2016-2017 Politecnico Di Milano Architecture IT
   2016-2017 Politecnico Di Torino Architecture IT
   2016-2017 Università Cattolica del Sacro Cuore Bussiness IT
   2016-2017 Università Cattolica del Sacro Cuore Economics and Management IT
   2016-2017 Hanze University of Applied Sciences Business Managemenet and IT NED
   2016-2017 Leiden University Internatinal Relations and International Organizations NED
   2016-2017 Maastricht University Business and Business Economics NED
   2016-2017 Maastricht University International Bussiness NED
   2016-2017 Maastricht University Neuroscience NED
   2016-2017 University of Amsterdam Politics, Psychology, Law and Economics  (foundation) NED
   2016-2017 Vrije Universiteit Amsterdam Computer Science NED
   2016-2017 CEU San Pablo University Architecture SPA
   2016-2017 IE University Architecture SPA
   2016-2017 Ramon Llull University Management of Business and Technology SPA
   2016-2017 Bournemouth University Media and communication (foundation) UK
   2016-2017 City University of London Media and communication (foundation) UK
   2016-2017 University of Greenwich Media and communication (foundation) UK
   2016-2017 La Salle University Architecture US
   2016-2017 Los Angeles Musicians Institute Film Music&Composition US
   2016-2017 Michigan State University Games development design US
   2016-2017 Oakland University Psychology US
   2016-2017 Ohio University Psychology US
   2016-2017 Santa Barbara City College Software Engineering US
   2016-2017 SUNY Oswego International Relations US
   2016-2017 Syracuse University S.I. Newhouse School of Public Communications US
   2016-2017 Syracuse University The College of Arts and Sciences US
   2016-2017 University of Arizona State Psychology US
   2016-2017 University of Connecticout Psychology US
   2016-2017 University of Denver Psychology US
   2016-2017 University of Las Vegas Psychology US
   2016-2017 University of Nevada Psychology US
   2016-2017 University of Pasific Psychology US
   2016-2017 University of Pittsburgh Psychology US
   2016-2017 University of South Corolina Psychology US
   2015-2016 Leiden University Psychology NED
   2015-2016 Durham University International Relations UK
   2015-2016 Durham University Psychology UK
   2015-2016 East Anglia University International Relations UK
   2015-2016 East Anglia University Psychology UK
   2015-2016 Essex University International Relations UK
   2015-2016 Essex University Psychology UK
   2015-2016 Exeter University International Relations UK
   2015-2016 Exeter University Psychology UK
   2015-2016 Sheffield University International Relations nad Politics UK
   2015-2016 Sheffield University Psychology UK
   2015-2016 Universite Catolica Business and Management UK
   2015-2016 Columbia College of Chicago Illustration US
   2015-2016 Fordham University Computer Science US
   2015-2016 New York - The New School, Parsons. Business and Management US
   2015-2016 Pratt Institute Architecture US
   2015-2016 Rutger's New Brunswick Electrical and Computer Engineering US
   2015-2016 Savannah College of Arts and Design (SCAD) Illustration US
   2015-2016 UMASS Darthmouth Computer Science US
   2015-2016 University of Arts (Philadelphia) Illustration US
   2015-2016 University of Illinois at Urbana Architecture US
   2015-2016 University of San Francisco Architecture US
Top